Teamledere til Hjemme- og Sygeplejen

I Odsherred Kommune har vi en sammenlagt Hjemme- og Sygepleje, hvilket betyder, at vi arbejder i tre distrikter.

Ansættelsessted
Asnæs
Ansøgningsfrist
21.08.2024
Kontaktpersoner
Tania Nansen Fledelius Afdelingsleder Hjemme- og Sygeplejen
59 66 52 27 20 90 42 03 tanfe@odsherred.dk

Din arbejdsplads

I Odsherred Kommune har vi en sammenlagt Hjemme- og Sygepleje, hvilket betyder, at vi arbejder i tre distrikter. Distrikt Nord med indmødested i Nykøbing, Distrikt Midt møder ind i Vig og Distrikt Syd i Asnæs. Med denne måde at organisere os på, ønsker vi at styrke den nære ledelse samt udvikle og understøtte fagligheden og driften gennem et mindre ledelsesspænd.

Vi søger to teamledere. En til vores aftenvagter og en til vores dagvagter i Distrikt Syd, som i alt består af 104 medarbejdere, hvor du som teamleder vil få ansvaret for omkring 30 medarbejdere. Medarbejdergruppen består af både SSH´ere, SSA´ere, sygeplejersker og ufaglærte. Som en del af Distrikt Syd vil du indgå i tæt lederfællesskab med to lederkolleger. Du vil også indgå i et tæt samarbejde med teamlederne for Distrikt Midt og Distrikt Nord. Dette betyder, at I sammen får en unik mulighed for at skabe nye veje for samarbejde og arbejdsgange.

Som ny teamleder vil du blive leder af en engageret og erfaren gruppe, som om sig selv siger: ” vi er gode til at tage hinanden under armen og løfte vores opgave i fællesskab. Vi er gode til at støtte og være der for hinanden”. Derudover brænder de for deres kerneopgave og sætter en ære i at gøre en forskel for borgerne hver dag. En medarbejder udtaler i denne forbindelse: ”Det er rart at kunne være der for borgerne, og give dem den hjælp som de har brug for. En anden siger: ”Borgerne er i højsædet hos os, og det er rart at gøre en forskel”.

Jobbet

En af de opgaver, der står først for, er personaleledelsen af medarbejderne. Ifølge medarbejderne, er det vigtigt, at I som nye teamledere gør jer umage med at lære dem at kende. De sætter stor pris på at blive set for deres kompetencer og blive anerkendt for deres faglighed og erfaring. Derudover finder medarbejderne det essentielt, at I som teamledere danner jer et overblik over, hvilke opgaver de står med, og hjælper dem med de udfordringer, som er særlige for deres vagtlag.

Som teamledere i Distrikt Syd skal I være med til at lede kulturelle og organisatoriske forandringer. Disse forandringer handler særligt om, hvordan vi kommunikerer og samarbejder i de forskellige vagtlag, men det handler også om, hvordan vi integrerer dag- og aftenvagterne med hinanden. I denne forbindelse skal der blandt andet kigges ind i informationsflowet for at sikre, at alle modtager samme information, og at der arbejdes i samme retning. Det betyder i praksis, at du skal være indstillet på at være synlig i begge vagtlag og arbejde fleksibelt. Specielt som teamleder for aftenvagterne, er det vigtigt at du har mulighed for, og lyst, til at planlægge din arbejdstid, så du er der, når aftenvagterne møder ind sidst på eftermiddagen.

Da vi er i gang med at implementere tværfaglige, selvstyrende teams, bliver dette en opgave I også skal bidrage ind i. Vi arbejder på at give medarbejderne mere indflydelse på dag-til-dag-planlægning, ruteplanlægning, og vagtplanlægning. I denne forbindelse er alle lederne fra Hjemme- og sygeplejen i gang med et uddannelsesforløb, hvor de sammen modtager coaching på, hvordan man agerer i lederrollen når man arbejder med faste tværfaglige teams.

Yderligere er vi I Center for Omsorg og Sundhed i gang med at implementere triage og tidlig opsporing af sygdom. Derfor skal du som teamleder af aftenvagterne være med til at få triage-møderne implementeret i aftenvagten. Dagvagten har allerede implementeret triagering.

Da I bliver en del af en ny ledergruppe på i alt tre, vil I have mulighed for at sætte jeres eget præg på ledergruppen. Det betyder, at I blandt andet vil have mulighed for at introducere nye idéer og perspektiver til ledelsesarbejdet og sætte jeres præg på kulturen, med respekt for den allerede eksisterende kultur.

Dine øvrige ledelsesmæssige opgaver

 • Den daglige drift af teamet og medansvarlig for driften af hele distrikt Syd
 • Ansvarlig for den faglige ledelse og udvikling i teamet
 • Medansvarlig for udvikling af et sundt og inspirerende arbejdsmiljø
 • Personaleledelse, herunder ansvaret for ansættelse og afskedigelse
 • Sikre et højt fagligt niveau i opgaveløsningen i overensstemmelse med den faglige
 • standard, lovgivning, patientsikkerhed og det politisk godkendte kvalitetsniveau
 • Ansvarlig for fokuseret ressourcestyring, med opmærksomhed på kontinuerlig tilpasning i forhold til de visiterede indsatser
 • Fokus på forebyggelse af sygefravær i samarbejde med det lokale MED udvalg
 • Bidrage til styrkelse af kvalitets- og patientsikkerhedsorganisationen
 • Medansvarlig for relevant kompetenceudvikling – individuelt og på teamniveau

Din Kompetenceprofil

Ledelsesfaglige kompetencer

Odsherred Kommunes ledelsesgrundlag bygger på følgende pejlemærker. Dem forventer vi, at du navigerer efter:

 • Retning og effekt
 • Mod og nytænkning
 • Faglighed og kvalitet
 • Dialog og involvering

Herudover søger vi en leder der:

 • Er synlig og som er der for medarbejderne så de oplever sig set, hørt og taget alvorligt
 • Formår at se medarbejdernes kompetencer og sætte dem i spil
 • Er handlekraftig og kan bistå medarbejderne med sparring og retning i deres daglige arbejde
 • Er medinddragende, anerkendende, kommunikerende og udviklingsorienteret
 • Sætter kerneopgaven i centrum og skaber rammer, så medarbejderne kan lykkes med opgaven
 • Uddelegerer tydeligt, tillidsfuldt og åbent opgaver
 • Skaber rammer for tværfagligt samarbejde, der muliggør helhedsorienterede løsninger for borgerne
 • Bevarer – sammen med medarbejderne – en arbejdsplads med trivsel og faglige resultater
 • Indgår som aktiv medspiller og ressource i ledelsesteamet
 • Har flair for og lyst til at få vagtplan og fremmøde i vagten til at gå op i en højere enhed. Hertil er der god hjælp at hente hos både medarbejdere, kollegaer, disponenter og vagtplanlægger.
 • Er struktureret og som finder god energi i at få driften til at spille. Herunder at få tingene til at gå op i en højere enhed økonomisk og fagligt.
 • Formår at finde kunsten i at have sit eget ledelsesrum, med interesse og respekt for det fælles ledelsesrum.

Faglig baggrund

 • Der kan være mange veje ind i dette job. Det der vejer tungest, er din erfaring og lyst til ledelse. Derudover ser vi gerne, at du har en sundhedsfaglig uddannelse.
 • Du har praktisk erfaring med ledelse og gerne et Diplom i Ledelse
 • Du har erfaring med budget- og økonomistyring samt administration

Personlige kompetencer

 • Du skaber følgeskab gennem din engagerende kommunikation og stærke personlighed
 • Du er fagligt velfunderet, og leder derigennem med overbevisning.
 • Du har overblik og gennemslagskraft
 • Du er handlingsorienteret
 • Du er en klar og tydelig leder, som tør stå ved sit lederskab
 • Du er struktureret i din måde at arbejde på
 • Du har masser af humor, så vi kan grine sammen
 • Du drager omsorg for dine medarbejdere, og er interesseret i hvad der rører sig hos dem
 • Du er nysgerrig på den kultur du kommer ind i, og har en pragmatisk tilgang i forhold til udvikling af kulturen, med respekt for den nuværende kultur.

Vi tilbyder dig

 • En arbejdsplads som er præget af fælles ansvarlighed, og hvor vi sætter borgerne i centrum
 • Alsidige arbejdsopgaver
 • En tværfaglig arbejdsplads
 • Høj faglighed og kvalitet, hvor vi sætter store krav til os selv og hinanden
 • Fleksibilitet og medindflydelse på dit job og arbejdstid
 • En arbejdsplads i konstant udvikling

Praktiske oplysninger

Da vi søger en teamleder til aftenvagterne og en til dagvagterne må du gerne lade det fremgå af din ansøgning, hvilken du ønsker at søge, eller om du ønsker at komme i betragtning til dem begge.

Ansættelsesudvalget er bredt sammensat af medarbejdere, lederkolleger og områdelederen.

Ansættelsesudvalget udvælger ansøgere til 1. samtalerunde og vurderer herefter, hvem der går videre til 2. samtalerunde. Ansøgerne vurderes ud fra de faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer, der er beskrevet i job – og kompetenceprofilen. Der tages referencer på den ansøger som tilbydes jobbet efter 2. samtale.

Ansøgningsfristen er den 21. august. Ansættelsesudvalget mødes den 23. august og træffer beslutning om, hvem der inviteres til 1. samtalerunde. De udvalgte får besked den 23. august.

Den 1. samtalerunde afvikles den 26. august og den 2. samtalerunde den 29. august. Der gennemføres persontypetest ved hjælp af Master Person Analyse mellem 1. og 2. samtalerunde. Reserver gerne allerede nu datoerne i din kalender.

Ansættelse den. 1. oktober.

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er en fuldtidsstilling. Løn efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos områdelder for Hjemme- og Sygeplejen Tania Nansen Fledelius +4559665227. Da Tania holder sommerferie, kan hun først kontaktes fra den 5. august.

www.odsherred.dk kan du finde yderligere information om Odsherred Kommune.

Jobansøgningen sker via hjemmesiden.