Miljø og Teknik

Naturteam, Miljøteam, Vandteam, Affaldsteam, Trafikafdelingen, Klima og Genbrugsstationer

Om vores Center

Centeret er certificeret efter den internationale ISO 9001 standard om kvalitetsledelse.

Adresse

Odsherred Kommune
Center for Miljø og Teknik
Nyvej 22
4573 Højby

Kontakt

Du kan ikke ringe direkte til centeret. Du har i stedet følgende muligheder:

 • Bestil tid til at blive ringet op af en fagmedarbejder: www.odsherred.dk/bestiltid

 • Send en mail til en af teampostkasserne
  (se under de enkelte teams nedenfor), eller skriv til kommune@odsherred.dk, hvis du er i tvivl om, hvor din henvendelse hører til

 • Ring
  og få hjælp hos Omstillingen eller Den Digitale Hotline på 59 66 66 66:
  • Mandag til torsdag 8-20
  • Fredag 8-16
  • Søndag 16-20

De kan ikke hjælpe med enkeltsager, men kan svare på de mest almindelige spørgsmål omkring eksempelvis ødelagte affaldsbeholdere, manglende tømning af affald, regler for husdyrhold, byggesager, olietanke og mange, mange andre ting. De kan også hjælpe dig til at anmelde sagerne korrekt igennem vores selvbetjeningsløsninger.

Centerets EAN-numre

 • Affald og  Miljø - 5798 0075 22025
 • Natur og Vand - 5798 0075 22018
 • Trafik - 5798 0074 89809

Ledelse

Centerchef

Michael K. Bay

Ledere i centeret

Afdelingsleder for Natur og Vand
- herunder Team Nyttejob og Havnene

Konstitueret afdelingsleder
Else Andersen
59 66 60 48

Afdelingsleder for Affald og Miljø
- herunder genbrugsstationerne

Konstitueret afdelingsleder Affald og Miljø

Nichlas René van Weezel
59 66 60 52

Afdelingsleder for Trafik

Lars Christiansen
59 66 61 03

Havnefoged for Odsherred Havne

Steen Hansen
70 20 38 38 / 20 72 41 60

Leder af genbrugsstationerne

Brian Winther Simonsen
20 69 59 26

Leder for Team Nyttejob

Kurt Larsen
59 66 68 61

Naturteam

 • Bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo - tilsyn og myndighed
 • Beskyttede naturtyper - tilsyn og myndighed
 • Bygge- og beskyttelseslinjer  - tilsyn og myndighed
 • Både- og badebroer - tilsyn og myndighed
 • Drift af visse beskyttede kommunale naturområder
 • Fredede områder - tilsyn og myndighed
 • Fortidsminder - myndighed og pleje
 • Natura 2000 anmeldeordning og handleplan
 • Naturforvaltning - plejeplaner og formidling
 • Naturpleje - pleje af naturområder med stor natur- og landskabelig værdi
 • Naturkvalitetsplanlægning
 • Offentlighedens adgang til naturen - tilsyn og myndighed
 • Skilte i det åbne land - tilsyn og myndighed
 • Sten- og jorddiger - dispensation til gennembrud
 • Samarbejdsprojekter om naturpleje
 • Væsentlighedsvurdering af byggesager, tilladelsers indvirkning på natur
 • Ordningen "Kyst og Strand"

Medarbejdere

Benjamin Dyre
Jan Fischer Rasmussen
Mette Nyerup Nielsen
Frida Dorph-Petersen
Laura Overby

Kontakt os ved at bestille tid - eller send os en mail på natur@odsherred.dk

Affaldsteam

 • Takster for diverse ordninger
 • Dagrenovation (planlægning, ordninger, udbud, kampagner, klager/henvendelser m.m.)
 • Genbrug og genbrugspladser
 • Erhvervsaffald (planlægning, gebyr, kampagner m.m.)
 • Ressourceplan (tidligere affaldsplan)
 • Adgangsveje renovation (beskæring)
 • Rotter

Medarbejdere

Anita Kraul
Birte Larsen
Bente Hvid Saner
Freya Grossmann
Jette Illemann Larsen
Katja Lindboe Olsen
Nichlas Van Weezel
Tinnie Møller

Kontakt os ved at bestille tid - eller send os en mail på affald@odsherred.dk

Vandteamet

 • Vandhandleplan
 • Vandløb - tilsyn, myndighed, plejeplaner, (kommunale og private) regulativer
 • Spildevand - udlednings- og tilslutningstilladelser, spildevandsplan
 • Klimatilpasningsplan
 • Kystsikringssager - tilsyn og myndighed
 • Råstoffer - tilsyn og tilladelser
 • Grundvand - tilsyn af markvandere, enkeltindvindere samt vandværker
 • Kontrol af drikkevandsanalyser og badevand
 • Grundvand - indsatskortlægning/planlægning

Medarbejdere

Hanne Ingversen
Gry Annika Jensen
Lisbeth Jepsen
Kasper Emerek Kleinert
Rasmus Kruse Andreasen

Kontakt os ved at bestille tid - eller send os en mail på vand@odsherred.dk

Trafikafdelingen

 • Trafiksikkerhed
 • Veje - myndighed (off. og private veje, gadelys)
 • Vintertjeneste - myndighed
 • Vejlaug
 • Beskæringssager
 • Gravetilladelser
 • Forsikringssager
 • Skilte efter vejloven
 • Drift af veje, stier, broer m.m.
 • Vintertjeneste - planlægning
 • Anlægsopgaver - veje, stier, broer m.m.

Medarbejdere

Casper Christensen
Charlotte Nordal Pedersen
Jacob Christian Engberg
Lise Rohden
Niels Gabriel Kristensen
Sebastian Slot
Torben Christiansen

Kontakt os ved at bestille tid - eller send os en mail på trafik@odsherred.dk

Du kan også give trafikteamet et praj om fx manglende vejbelysning eller huller i vejen på 'Giv et praj'

Miljøteamet

 • Miljøtilsyn og godkendelser - landbrug
 • Anmeldesager på landbrug
 • Krydsoverensstemmelse på landbrug
 • Miljøtilsyn og godkendelser - virksomheder
 • Klager over støj, røg og affald
 • Støtte til Beredskabet - myndighedsopgave
 • Jordforurening og olietanke
 • Ejendomsoplysninger og udstykningssager

Medarbejdere

Annalise Bjerring Hansen
Emilie Cecilie Jensen
Lone Husted Sørensen
Mads Kelstrup Larsen
Peter Holm Jørgensen
Tilde Nikoline Bernth Kristiansen
Tine Piil Petersen

Kontakt os ved at bestille tid - eller send os en mail på miljoe@odsherred.dk

Klima

 • Klimaprojekter
 • Stormflodssikring
 • Vindmøller
 • Biogas
 • CO2-regnskab
 • Biomasse

(Klimateamet refererer til centerchefen)

Medarbejdere

Nina Bruus Nielsen

Kontakt os på klima@odsherred.dk