Grønnehave Bæk - et synergiprojekt

Sydvest for Nykøbing Sj er synergiprojektet Grønnehave Bæk gennemført - det skulle både skabe naturmæssig og rekreative værdi samtidig med håndtering af større vandmængder.

Gå på opdagelse i Grønnehave Bæk

Vådområdet er blevet udformet med form, som en naturlig sø, så det indgår som et smukt landskabselement. Der adgang til vandet med trædesten. Vådområdet har et volumen på ca. 6000 m3. Med en vanddybde på cirka 1 meter dækker det et overfladeareal på ca. 5-7000 m2.

Projektet rummer en betydelig forøgelse og forbedring af områdets rekreative værdier. Der er etableret nye trampestier med et forløb, der fører tæt forbi det nye vandområde, hvor vandet vil udgøre en unik oplevelsesværdi for både børn og voksne. Der var i forvejen et velforbundet stisystem, hvor der er lavet bedre skiltning og brug af informationstavler til dels at øge sammenhængen gennem området, og til dels at tilbyde øget uddannelsesværdi om de kulturelle, historiske og naturlige seværdigheder i området.

Regnvandsbassinet

Regnvandsbassinet, der er placeret i kanten af Kongeengen, skal opsamle
og aflede regnvand fra området omkring Isefjordsvej og Dr. Schadsvej.
Tidligere endte regnvandet i det offentlige kloaksystem og blev ledt
videre til Nykøbing renseanlæg.

Ved at lede regnvandet uden om byen, reducerer vi risikoen for oversvømmelser i de lavtliggende områder i byen. Vi undgår samtidig en dyr
separering af kloaksystemet i boligområdet omkring Saxilds Allé i den
sydøstlige del af Nykøbing by.

Bækken

Bækken, der løber gennem skoven og langs fodboldbanerne på Kongeengen,
er blevet slynget tre steder. Den buede bæk skal give bedre forhold for
dyrelivet og forbedre vandkvaliteten.

Havørreder gyder ofte i bække, som slynger sig i landskabet, og vi har åbnet
vandløbet fra Nykøbing Havn, så der er fri passage for havørreder og andre
vandlevende dyr til at svømme op i bækken.

Langs bækken er det eksisterende dige forhøjet, så vandet ikke oversvømmer
nærtliggende arealer ved høj vandstand i bækken.
Du kan følge bækken fra vådområdet og helt ud til Nykøbing Havn.

Vådområdet

Vådområdet er formet som en sø og falder derfor naturligt ind i det i
forvejen beskyttede naturområde. I vådområdet lander en stor del af
regnvandet fra blandt andet Nyledsbakken, og vådområdet opsamler også
drænvand fra landbruget i nærheden.

Vådområdet har også til formål at fjerne kvælstof fra det vand, som ender
ude i Isefjord, da kvælstof kan give problemer for vandmiljø. Kvælstoffet
fjernes ved en naturlig bakteriel proces.

Fra vådområdet kan du følge en sti langs slyngede stier, og se hvor det
rensede vand løber ud i havnen i Nykøbing.

Stormflodsbygværket

I løbet af projektet har vi etableret et stormflodsbygværk. Det er åbent
det meste af året, så havørreder kan svømme op i vandløbet, og så lukker
vi, når der er stormflodsvarsel. På den måde kan vi sikre, at havvandet
ikke løber op og oversvømmer boliger.

Vi har desuden genåbnet vandløbet fra Egebjergvej og ud i havnen.
Tidligere løb vandet i rør under jorden.

Baggrund for projektet

Projektet Grønnehave Bæk blev gennemført mellem 2018 -2020 bl.a. med midler fra Naturpakken (2016) med fokus på at vise muligheder og potentiale i at forøge den naturmæssige og rekreative værdi af det åbne land samtidig med, at der skabes bufferkapacitet for mere vand ved kraftig eller længerevarende nedbør.

I de lavtliggende områder i Nykøbing Sj opleves der risiko vor oversvømmelser. Tidligere har det været et ønske at separatkloakere kvarteret omkring Saxilds Allé, men i stedet udviklede Odsherred Kommune og Odsherred Forsyning i samarbejde Grønnehave Bæk projektet, hvor vejene i Saxildskvarteret anvendes som vandveje. Hertil er indarbejdet en række synergier såsom tilbageholdelse af kvælstof, etablering af mere og bedre natur, forbedret vandmiljø og rekreative løsninger.

Projektet har foregået i et tæt samarbejde mellem Odsherred Kommune, Odsherred Forsyning og relevante interessenter, herunder sportsfiskerforeningen, idrætsklubber, grundejere- og grundejerforeninger, Naturstyrelsen m.fl.