Hegnssyn

Er du og din nabo blevet uenige om et hegn, kan du bede det uafhængige nævn Hegnssynet om at se på sagen.

Du og din nabo må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem jeres ejendomme skal se ud. Hegn kan eksempelvis være hæk, mur, plankeværk eller trådhegn. Kan I ikke blive enige om hegnet, skal I bruge reglerne i hegnsloven. Der kan for din ejendom være særlige regler. De vil stå i lokalplanen, tinglyste servitutter med videre.

Hvad kan du gøre, hvis du og din nabo er uenige?

I første omgang bør I prøve at lave en aftale om det hegn, I er uenige om. Er det ikke muligt at lave en aftale, kan I anmode det lokale hegnsyn om at foretage en hegnsynsforretning. Her deltager både du og din nabo.

Du må ikke gribe til selvtægt. Bl.a. må du ikke gå ind på din nabos grund uden at være inviteret.

Hvis du vil klage over din nabos træer

Vil du klage over, at din nabos træer skygger, at grenene vokser ind over din grund eller lignende, skal du lægge sag an. Hvis træerne udgør et hegn, kan du i stedet henvende dig til hegnssynet i kommunen.

Hegnssynet

Byrådet har pr. 1. januar 2022 udpeget følgende medlemmer af Hegnssynet (suppleanter i kursiv): 

 • Arne Aagesen, Kilhultvej 15, 4500 Nykøbing Sj (formand)
  Johnny Kristensen, Egebjergvej 355, 4571 Grevinge

 • Pia Gade, Dybesøvej 4, 4581 Rørvig
  Lene Mortensen, Ravnsbjergvej 44, 4560 Vig

 • Ulla-Margrethe Hansen, Lammefjordsvej 2, 4534 Hørve
  Henrik Søborg, Skolevænget 23, 4571 Grevinge 

Hegnssynet er nedsat i henhold til hegnsloven og behandler hegnstvister mellem private grundejere, bl.a. i forbindelse med rejsning af nye hegn, ombytning, ændring og sløjfning af hegn samt hegns vedligeholdelse. 

Hegnssynets proces

Hegnssynet er et uafhængigt nævn. Det består af tre personer, som er udpeget af kommunen. Deres opgave er at få dig og din nabo til at indgå et forlig. Hegnssynet vil derfor i første omgang forsøge at mægle og nå frem til et forlig mellem parterne.

Hvis det ikke er muligt at nå til enighed, træffer Hegnssynet en afgørelse. For at Hegnssynet kan træffe en afgørelse, skal I være enige om hegnets placering i forhold til skellet. Er I uenige, fastlægger en landinspektør skellet.

En hegnssynsforretning koster 2.009 kr. pr. 1. januar 2023.

Som udgangspunkt skal personen, der taber sagen, betale hegnsynet.

Begge parter har altid krav på at se både klagen og andre dokumenter i sagen. Anmodning om en hegnssynsforretning skal ske skriftligt.

Skema til anmodning om hegnssyn

Send gerne en kopi af din begæring direkte til den, du klager over.

Vil du anke en afgørelse fra Hegnssynet

Hegnssynets afgørelser kan ikke behandles af en anden administrativ myndighed. Det følger af hegnslovens § 42 og § 43. Hvis man er utilfreds med Hegnssynets afgørelse, kan man skriftligt indbringe sagen for domstolene senest 4 uger efter, at Hegnssynets afgørelse er meddelt parterne.

Retten kan undtagelsesvis tillade, at sagen behandles efter fristens udløb. Hvis fristen er overskredet, kan du indgive ansøgning om forlængelse af fristen senest 6 måneder efter, at Hegnssynets afgørelse er meddelt parterne.

Læs mere om reglerne for hegn og godt naboskab 

Oplysningspligt

Vær opmærksom på,, at Hegnssynets protokoller gemmes i kommunens arkiver i 50 år. Vær desuden opmærksom på, at ligesom hegnssyn er offentlige i henhold til hegnsloven, så er hegnssynssager i udgangspunktet underlagt muligheden for aktindsigt efter offentlighedsloven. Dette kan fx være aktuelt, hvis din nabo, evt. grundejerforening eller en journalist, ønsker at se indholdet af en hegnssynssag.

Du finder Odsherred Kommunes generelle information om databeskyttelse her

Særligt om træer

Træer bliver normalt ikke regnet for et hegn, men i nogle tilfælde vil træerne tilsammen danne et hegn. Hegnssynet vurderer, om træerne har karakter af et hegn. Vurderingen bygger bl.a. på, hvor mange træer der er, og om de er ensartede og af samme størrelse. Træerne skal stå på række og med kort indbyrdes afstand og ikke længere end 1,75 m fra skellet. Træerne skal desuden udgøre en væsentlig del af skellets længde.

 • Ifølge hegnsloven må et træ ikke vokse ind i et fælleshegn og beskadige det
 • Træets grene må ikke være til fare for andre
 • Træer må ikke forhindre din nabo i at færdes på hans grund med haveredskaber eller lignende

Hvis man ønsker at klage over, at naboens træer skygger, eller at grenene vokser ind over ens grund eller lignende, kan man lægge sag an ved den lokale underret.

Vejledning om hegnsloven

Jurateamet v. jurist Søren Kühnrich, 23 46 69 95, kan vejlede dig om principielle spørgsmål om hegn og hegnsloven, men ikke udtale sig i konkrete sager.