Børn med særlige behov

Her kan du læse om, hvilke muligheder for støtte vi har til børn med særlige behov i de kommunale dagtilbud

Mild specialisering

Har dit barn brug for ekstra hjælp og støtte, har syv dagtilbud og dagplejen mild specialisering, som er et tilbud om hjælp til dit barn.

Mild specialisering er et tilbud om hjælp til børn, der har brug for ekstra pædagogisk indsats. Det kan være børn, der

 • er i fysiske/psykiske problemstillinger
 • er i sociale og/eller emotionelle vanskeligheder
 • er i en krisesituation
 • er i andre udviklingsmæssige vanskeligheder

De mildt specialiserede dagtilbud er helt almindelige dagtilbud, som hver har 3-9 mildt specialiserede pladser.

Mild specialisering er etableret for bedre at kunne hjælpe børn, der er i vanskeligheder.

Alt pædagogisk personale i mildt specialiserede dagtilbud har været, og er løbende på temadage og uddannelse og er opdateret med ny pædagogisk viden.

Hvis dit barns dagtilbud vurderer, at dit barn har brug for ekstra pædagogisk indsats, bliver barnet indstillet til et mildt specialiseret dagtilbud.

 • Dit barn indstilles med dit samtykke til visitationsudvalget for 0-6-årige.
 • En mildt specialiseret plads bliver visiteret for ½ år ad gangen.
 • I forbindelse med indstillingen til visitationsudvalget, vil I som forældre blive inddraget i handlestrategier, så forældre og dagtilbud sammen kan fremme jeres barns trivsel og udvikling.

Alle dagtilbud har mulighed for at søge råd og vejledning og sparring hos tværfaglige samarbejdspartnere i kommunen. Det kan være sundhedsplejerske, ergoterapeut, tale-hørekonsulent, specialpædagogisk konsulent, pædagogisk konsulent eller psykolog.

Hvis du ønsker at vide mere om mild specialisering, er du velkommen til at kontakte fagcentret Dagtilbud og Børnesundhed. Du kan også kontakte et af de dagtilbud, der har mild specialisering.

Tengslemark Special Børnehave er et tilbud efter Serviceloven og er en børnehave for børn, der har vidtgående og varige vanskeligheder pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 

Indstilling til Tengslemark Special Børnehaves sker i samarbejde med og efter forudgående vurdering fra barnets dagtilbud, psykolog, Tengslemark Special Børnehave og specialpædagogisk konsulent.

Socialpædagogisk friplads

Du kan søge om en socialpædagogisk friplads, når ophold i dagtilbud må anses som særligt påkrævet af sociale eller pædagogiske årsager og din økonomi står i vejen for dit barns optagelse eller forbliven i et dagtilbud.

Før vi tager stilling til en ansøgning om en socialpædagogisk friplads, skal I have søgt om en økonomisk friplads. I kan søge økonomisk fripladstilskud på borger.dk. Det er den forældrebetaling, der er tilbage derefter, der indgår i vurderingen af yderligere nedsættelse af betalingen.

Ergoterapi til børn

Kommunens ergoterapeut tilbyder hjælp til børn mellem 0 og 6 år med sansemotoriske vanskeligheder og til deres forældre.

Sansemotoriske vanskeligheder kan vise sig på mange forskellige måder. Som regel er de en kombination af flere ting, og vanskelighederne vil være helt særlige for hvert enkelt barn. Fælles for alle børn med sansemotoriske vanskeligheder er, at de vil være forhindrede i mange af de almindelige daglige aktiviteter, som hører barnelivet til.

Det kan være en kombination af, at

 • barnet ikke kan koordinere sine bevægelser hensigtsmæssigt
 • barnet er klodset, usikker eller utryg ved fysiske udfordringer
 • barnet mangler evnen til at bearbejde og sortere indtryk udefra
 • det lille spædbarn vil ikke ligge på maven, og senere ikke kravle og udfordre verden
 • barnet føler ubehag ved høje lyde og/eller berøring og trækker sig i kontakten
 • barnet bliver utrygt ved for mange spontane aktiviteter, har brug for megen struktur
 • barnet holder sig til langsomme, stillesiddende aktiviteter
 • barnet er meget aktiv og får meget negativ respons på sin adfærd

Hvis du synes, at du kan genkende nogle af de ovennævnte beskrivelse hos dit barn, kan du kontakte kommunens ergoterapeut i Børn, Unge og Familier, Administrationscentret i Nykøbing. Du kan også kontakte dit barns sundhedsplejerske eller institutionen og sammen med dem drøfte, om I synes, det kunne være relevant at rette henvendelse.

Sprogtilbud til flersprogede børn

Odsherred Kommune tilbyder alle børn med flere sprog sproglige udviklingsmuligheder.

Dette sker blandt andet ved, at de i deres dagtilbud møder et stimulerende sprogmiljø samt voksne, der tænker på børnenes flersproglighed i dagtilbuddets dagligdag.

Det er afgørende, at børnene tilbydes sprogstimulering, der tager udgangspunkt i deres aktuelle udviklingsniveau. Derfor sprogtester og vurderer kommunens tosprogskonsulent børnene.

Herefter vejledes personale og forældre i den videre sprogindsats.

Det er dagtilbuddets ansvar at kontakte tosprogskonsulenten, når de modtager et barn med flere sprog, så samarbejdet om indsatsen kan sættes i gang.

Har du et flersproget barn i alderen 3-6 år, der ikke er tilknyttet et dagtilbud, kan du kontakte Dagtilbud og Uddannelse, så vi sammen kan finde ud af, hvad der skal ske fremover.

I Odsherred Kommune skal alle børn med flere sprog, tilbydes gode sproglige udviklingsmuligheder. I dagtilbuddene møder de et sprogmiljø og voksne, der er opmærksomme på børnenes flersproglighed.