Solpark Lammefjord (1)

Byrådet har meddelt VVM-tilladelse til Solpark Lammefjord og vedtaget Lokalplan nr. 2023-02 og Kommuneplantillæg nr. 12.

Type
Lokalplaner og kommuneplantillæg
Område
4571 Grevinge
Klagefrist
26.07.2023
Offentliggjort
28.06.2023

Momentum har ansøgt om tilladelse til at etablere et ca. 130 ha stort solcelleanlæg med tilhørende tekniske installationer og bygninger. Plangrundlaget for etablering af en solpark på Lammefjord, dvs. ”Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2021-33” og ”Lokalplan nr. 2023-02 Solcelleanlæg ved Grevinge Lammefjord langs Rute 21” er ledsaget af en miljøvurderingsrapport i henhold til miljøvurderingsloven. Miljøvurderingsrapporten omfatter en vurdering af de miljømæssige konsekvenser ved planernes realisering med hensyn til følgende parametre: støj, landskab og visuelle konsekvenser, klima og luft, biologisk mangfoldighed, flora og fauna, lavbundsområde og vandmiljø.

Planforslagene og miljøvurderingsrapporten har været fremlagt i offentlig høring fra 29. marts 2023 til 26. maj 2023.

VVM-tilladelse

På baggrund af miljøvurderingsrapporten og en gennemført miljøvurdering af solparkprojektet har Odsherred Kommune meddelt VVM-tilladelse til solparken.

Du har mulighed for at klage

Du kan både klage over plangrundlaget (til Planklagenævnet) og den meddelte VVM-tilladelse (til Miljø- og Fødevareklagenævnet). Fælles for begge klagenævn er, at du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Odsherred Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Nævnenes hus hjemmeside (https://naevneneshus.dk/).

Klagenævnene skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Klagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Du kan klage i 4 uger fra dato for offentliggørelsen på hjemmesiden 28. juni 2023. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, kan du klage frem til den følgende hverdag.

Plangrundlag: Ønsker du at klage over Lokalplan nr. 2023-02 og Kommuneplantillæg nr. 12 skal du klage til Planklagenævnet. Du kan også klage over miljøvurderingen af planerne til Planklagenævnet.

VVM-tilladelsen: Ønsker du at klage over VVM-tilladelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.