Ibs Plads i Asnæs under byrumsforsøget
04.07.2023

Enghavens trafik -og byrumsforsøg er afrundet og bliver nu evalueret

Efter et vellykket trafik- og byrumsforsøg i Asnæs går arbejdet nu videre til næste fase i byfornyelsesprojektet

Som et led i den igangsatte byfornyelse i Asnæs bliver de sidste 7 ugers trafik- og byrumsforsøg, som har indrettet Enghaven og dele af området omkring stationen, nu afrundet.

Byrumsdannelsen på Ibs Plads overfor stationen, på hjørnet af Enghaven og Rådhusvej, fortsætter sommeren over og ind i det nye skoleår hvor gymnasiets billedkunsthold vil arbejde på en gavludsmykning og aktivering af pladsen.

Givtigt forsøg

Trafikforsøget med ensretning, grønne lommer, og tidsbegrænsede parkeringszoner i Enghaven, er nu afsluttet og gaden er igen vendt tilbage som før. Forsøget har forløbet roligt og godt, og er givtigt i forhold til udviklingsarbejdet fremad, hvor der nu bliver samlet op på evalueringsmaterialet.

Succeskriterierne for trafik- og byrumsafprøvningerne i Enghaven har været at teste et midlertidigt, realistisk bud på, hvordan løsninger for trafikdæmpning og begrønning kan underbygge gadens mange potentialer, og samtidig imødekomme både ønsker til mulig ny trafikafvikling og en forbedring af parkeringsforhold for de erhvervsdrivendes kunder.

Forud og under afprøvningen er der foretaget trafiktællinger på forskellige destinationer i gaden og omkringliggende gader, der skal danne et billede af forsøgets trafikpåvirkning i Enghaven og de omkringliggende afledte effekter

Der har både være kritiske og positive røster i forbindelse med trafik- og byrumsafprøvningerne. Selve forløbet er afviklet konstruktivt med blandt andet hjælp fra beboere og brugere ift. vande opsatte blomster i de midlertidige grønne lommer, samt tilpasning med ekstra parkering.

Input fra alle interessenter

Byfornyelsen har løbende modtaget input og feedback fra gadens erhverv, brugere og beboere, samt indhentet målrettet data via fokusgruppeinterviews og spørgeskemaer. Alle input - negative som positive - bliver nu vurderet af byfornyelseskomiteen og styregruppen og sammenholdt med trafiktællinger. Herfra giver komiteen et bud på den fremadrettede proces for mulige permanente tiltag i Enghaven.

Workshop den 31. august 2023

På den kommende Workshop 2 i Aksen d. 31. august præsenteres og drøftes udvalgte scenarier for indsatserne omkring enghaven, Aksens Have og Stationsområdet. Alle der vil være tæt på processen er velkomne.

Tilmelding til workshoppen kan sendes til plan@odsherred.dk senest den 7. august 2023.

Byfornyelsesprogrammet for Asnæs er godkendt i byrådet i december 2021. Byfornyelsen skal gennemføres inden 2027 og modtager statslig refusion på 80 procent af det samlede budget. Byfornyelsesprogrammet peger på fornyelse i Asnæs gennem 7 mulige indsatser på tværs af byen.

Indsatsen i ENGHAVEN har til formål at give bygaden et løft, og i sammenhæng med stationsområdet og Aksens Have skabe et bystrøg der styrker eksisterende potentialer med muligheder for nye initiativer og fællesskaber.

Bygningsfornyelse - med særligt fokus på Asnæs og Vig

Byrådet har netop godkendt at åbne op for muligheden for at søge midler til bygningsfornyelse med særligt fokus på bevaringsværdige bygninger i historiske kulturmiljøer. Her kan bygningsejere søge midler til opgradering af klimaskærm, dvs. facader, vinduer, døre og tag, med støtte på op til 100.000 kr.

Der inviteres til et orienteringsmøde om bygningsfornyelse den 21. august i Vig forsamlingshus kl. 19-21. Alle er velkomne til at komme og høre mere om bygningsfornyelse i Odsherred.

Søren Vadstrup fra det Kgl. Akademi kommer og fortæller om byfornyelseslovens regler for tilskud samt gode råd til istandsættelse af bygningernes klimaskærm og der laves byvandring, hvor der kigges på eksempler.

Byfornyelsen håber at mange vil benytte denne mulighed for at høre mere om muligheden.