Landskab og vindmøller
14.08.2023

Hvordan skal vi planlægge vedvarende energianlæg, bevaringsværdige landskaber og skovrejsning?

Nyt kommuneplantillæg skal sætte rammerne og retningen for udbygning af vedvarende energianlæg og skovrejsning i Odsherred

Vi skal udvide den lokale produktion af vedvarende energi (VE) i Odsherred kraftigt i de kommende år.

Dels stiger energibehovet i takt med at samfundet elektrificeres med fx elbiler og varmepumper. Dels spiller VE-anlæg en potentiel vigtig rolle i at understøtte biodiversitet, rekreativ brug af landskabet i form af stisystemer og beskytte drikkevandsinteresser. Dels vedtog Byrådet i oktober 2022 en Klimaplan for Odsherred Kommune, som sætter ambitiøse mål for den vedvarende energi i Odsherred.

Målet er at 70% af kommunens elforbrug skal dækkes af lokalt produceret vedvarende energi inden 2030. I 2021 (seneste tal) var denne andel for Odsherreds vedkommende kun på lige over 4%, hvilket er langt under en række sammenlignelige kommuner. Klimaplanen lægger derfor op til at udbygge med 140 hektar solceller, 3 vindmøller og 600 hektar skovrejsning.

VE-udbygning på den rigtige måde i form af kommuneplantillæg – og med inddragelse af borgerne

Men udvidelsen af VE-produktionen skal ske på den rigtige måde. Spørgsmålet er derfor, hvor og hvordan vi skal etablere vedvarende energi-anlæg og skov i Odsherred. Hvor er bedst mulige placeringer af solceller og vindmøller? Hvilke principper skal vi godkende projektansøgninger ud fra? Hvilke krav skal vi stille til funktioner og udfærdigelse? Hvordan udpeger vi de bevaringsværdige landskaber og skaber et større sammenhængende landskab, som ændrer i restriktioner og beskyttelsesniveau på de berørte ejendomme? Og hvordan får vi anlæggene indpasset i vores unikke landskab og på en sådan måde, at de bidrager til lokal udvikling og løsninger?

Svarene på de store spørgsmål skal findes i et kommende kommuneplantillæg, hvis udarbejdelse er igangsat på foranledning af Grønt Råd Odsherred. Det skal give Odsherred Kommune serveretten og klare retningslinjer, når udviklere eller private ønsker at etablere større anlæg i kommunen.

Borgmester Karina Vincentz er optaget af at få formuleret robuste retningslinjer, så fremtidige VE-anlæg bliver de helt rigtige og ligger de bedst mulige steder – og at formuleringen af retningslinjerne foregår i en transparent og borgerinddragende proces:

”Vi ved, at det af hensyn til både klima og forsyningssikkerheden ikke længere er et spørgsmål om hvorvidt vi skal udbygge den lokale VE-kapacitet. For det skal og vil vi. Det egentlig spørgsmål er ’hvordan gør vi det på den bedst mulige måde’, så vi opnår den største effekt og får inddraget borgerne i at udarbejde principperne. Det skal et nyt kommuneplantillæg hjælpe os med,” siger Karina Vincentz.

Inddragende proces begynder i sensommeren 2023

Arbejdet med at udarbejde kommuneplantillægget er gået i gang i sommeren 2023. Odsherred Kommune er i gang med at udarbejde et udkast til principperne for godkendelse af fremtidige VE-anlæg. Samtidig udarbejder kommunen et forslag til velegnede områder for placering af VE-anlæg på basis af kommunens landskabsanalyse.

Borgerne og lokale aktørers viden og lokalkendskab er helt afgørende for at sikre kvaliteten af kommuneplantillægget og godkendelsesprincipperne. Derfor lægger kommunen op til en grundig, åben og inddragende proces, startende med en borgerworkshop i efteråret – efterfulgt af et borgermøde senere på året. Her får borgere, foreninger og virksomheder mulighed for at få indflydelse på de fremtidige anlæg i kommunen. Der bliver også mulighed for at bidrage med input på Borgernet Odsherred.

Borgmester Karina Vincentz glæder sig til det kommende arbejde:

”Vi ser igen og igen, hvordan VE-projekter skaber tvivl og diskussion lokalt. Kommunen har derfor brug for nogen fælles retningslinjer og en overordnet udpegning af velegnede arealer, så vi har stærkt grundlag at planlægge ud fra. Jeg ser meget frem til, at vi får en god drøftelse og inddragelse i det nye kommuneplantillæg, så vi kan opnå alle fordelene sammen – både når det handler om klima, forsyningssikkerhed og at understøtte den lokale udvikling,” siger Karina Vincentz.