05.01.2024

Nyheder fra Ældrerådet januar 2024

Læs seneste nyt fra Ældrerådet i Odsherred Kommune

Inden jul 2023 blev der tæt på hinanden afholdt 2 møder i Ældrerådet, slut november og primo december.

På møderne drøftede vi bl.a. følgende emner.

Stationspladsen i Nykøbing

Efterhenvendelse fra borger ”indretningen” ad den nye Stationsplads ved Nykøbing Station, hvor der er skiltet med, at ”Kun busser i rute” må køre ind på pladsen.

Det er, efter Ældrerådets mening, absurd og uigennemtænkt med denne begrænsning, da der selvfølgelig også skal være mulighed for tilkørsel, samt af og afsætning, også af Handicapbusser/biler, Flextrafik taxaer. Vi forventer, at Klima-og Miljø Udvalget kigger på sagen og ændrer på adgangsforholdene, til glæde for ældre, handicappede og generelt dårligt gående.

Orientering fra Administrationen

Ældrerådet blev fra Administrationen orienteret om status quo mht. aktuelle sager og tiltag i hjemmeplejen og på plejehjemmene. Direktør, Ulla Gramstrup deltog på mødet og orienterede bl.a. om Demenshuset, Lynghuset og Sejrsbo, selvstyrende teams i hjemmeplejen samt de kommende plejehjemsråd.

Der blev gjort opmærksom på, at der ikke kunne kommenteres på dødsfaldet på Lynghuset, da det er en politisag. Det kunne dog oplyses, at Lynghuset er midlertidigt lukket, og at personalet havde fået tilbudt krisehjælp.

Desuden orienterede Afdelingsleder Sara Davies, fra Visitation og Hjælpemidler, om hvilke velfærdsteknologier, som Odsherred allerede anvender. Desuden taltes om evt. nye ønsker til implementering.

Færdigpakket medicin fra Apotek er endnu efter indstilling fra den praktiserende læge og det koster et gebyr.

Husk i øvrigt: Du har mulighed for at få udleveret visse hjælpemidler fra Hjælpemiddeldepotet uden forudgående sagsbehandling og bevilling. Der udlånes albuestokke, rollatorer, badebænke og toiletforhøjere.

Adressen er Vangen 1, Nykøbing Sj. Åbent dagligt mellem 10-11.

Dialogmøde med SÆP og TSF

D. 15/11 var der indkaldt til dialogmøde TSF og SÆP. Emnet var hjælpemidler. Ældrerådet syntes, at det var et godt møde med en god dialog og finder det positivt, at politikerne lytter og søger viden om området.

Tak til de, desværre få, politikere, der deltog. I øvrigt vil Ældrerådet opfordre politikerne til at kontakte Afdelingsleder Sara Davies, for yderligere info om behov mm.

Frivillighedskoordinator

Der arbejdes videre med ønsket og det drøftes, om tilbuddet også skal omfatte borgere under 60 år. Emnet tages op på kommende § 17,4 udvalgsmøde om ensomhedsstrategi.

Varmtvandsbasin på Baeshøjgård

Ældrerådet tager den politiske beslutning om lukning af bassinet til efterretning.

Diverse orienteringer fra medlemmerne

Orientering fra Danske Ældreråds Landsmøde d. 27. november, hvor Odsherred også deltog.

Orientering fra Regionsældrerådet, Lokalrådet, Møde med Ældresagen og § 17,4 udvalget.
Desuden deltog repræsentanter fra Ældrerådet i møde på Holbæk Sygehus vedr. ”Det nære sygehus” i fremtiden. Man var enig om, at det var en informativ eftermiddag.

Desuden deltog medlemmer fra Ældrerådet også i den officielle indvielse af den nye sygeplejeklinik i Asnæs.

Der er lavet aftale med Ugeavisen, om et månedligt indslag i avisen.

Vi vil gerne ud til flest muligt, så også borgere, der ikke er på nettet, informeres om arbejdet og evt. tilbud.

Vedr. deltagelse på Folkemødet 2024, vil det blive taget op til beslutning på det kommende møde.

Onsdag d. 31. januar inviterer Ældrerådet, i samarbejde med Ældresagen og Politiet, til møde om digital sikkerhed.

Mødet finder sted i Asnæs forsamlingshus.

Invitation i dagspressen.

Godt Nytår til alle

Ældrerådet Odsherred Kommune