08.04.2024

Nyt fra Ældrerådet

Nyt fra Ældrerådet april 2024

Besøg af Maria Liv Holck

På Ældrerådsmødet d. 27/3, afholdt på Rådhuset i Højby, var Maria Liv Holck, formand for Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget, inviteret til dialog for at drøfte forskellige verserende emner.

Maria oplyste, at der var politisk opbakning til, at Lynghuset fortsætter og at Lynghuset vil fortsætte, muligvis i en anden form. Der forventes, at der fremover vil være 4-6 pladser.

Siden det afholdte rådsmøde er det dog blevet oplyst, at Lynghuset vil genåbne d, 9. april med plads til 4-6 pladser for borgere, der er terminale og alvorligt syge, der har behov for døgndækkende sygepleje og kompleks palliation. Det er færre målgrupper end tidligere. I tiden under nedlukningen er Lynghuset blevet istandsat og medarbejder ressourcerne er blevet tilpasset.

Endvidere pointerede Maria, at sygefraværet i hjemmeplejen stadig var alt for høj. Man arbejder stadig på at nedbringe dette, og der er foreløbig talt opnormering med 8 stillinger for at nedbringe sygefraværet.

Man lovede at undersøge, hvorvidt borgerne i Odsherred selv skal betale for liggende transport i forbindelse med aflastning?

Ældrerådet spørger ind til, hvorvidt der er nyt vedr. Centerråd contra Plejehjemsbestyrelser, hvilket ikke er tilfældet.

Vedr. Demenshus er der intet at berette. Der vil fortsat blive arbejdet videre, muligvis i en anden konstellation end den nuværende arbejdsgruppe.

Nyt fra Administrationen.

Centerchef for Omsorg og Sundhed, Rasmus G. Hansen, deltager i det omfang, det er muligt, i ældrerådets møder til gensidig orientering.

På mødet drøftede vi atter budgettet og stillede spørgsmål til, hvordan man ville finde de besparelser, der er lagt op til? Ingen tvivl om, at det er en svær opgave, som administrationen er sat på.

Vi drøftede de decentrale sygeplejeklinikker i henholdsvis Nykøbing, Asnæs, Vig, Hørve og Odden. Vi mener, de skal være mere synlige, da mange borgere ikke er klar over, at de eksisterer.

Endelig en kort gennemgang af de forskellige plejehjem.

Tværfaglige Teams

Orientering om referencegruppe for faste tværfaglige teams ved Pernille Holst.
Byrådet afsatte i 2023 midler til at styrke indsatsen for etablering af faste tværfaglige teams.

Forandringsprocessen har været undervejs i Odsherred siden Hjemmeplejen og Sygeplejen blev sammenlagt i 2021, og medarbejderne blev organiseret i mindre teams, og små pilotprojekter blev igangsat.

Nu intensiveres dette arbejde i Odsherred Kommune for at sikre bedre helhedspleje og tværfagligt samarbejde.

Til det videre arbejde nedsættes en referencegruppe med 2 politikere, 2 administrative medarbejdere og 2 medlemmer af Ældrerådet.

Fra Ældrerådet deltager Karin Wiene Jacobsen og Kirsten Johansen

Første møde afholdes torsdag den 4. april.

Ensomhedsstrategi

Gennem knapt et år har en gruppe arbejdet med et oplæg om Ensomhedstrategi.

Dette er så langt, at det er sendt til SÆP og skal derefter i høring.

For at så mange kan gøre deres indflydelse gældende, inden strategien bliver vedtaget, bliver der afholdt et borgermøde den 2/5 kl.16 i Forsamlingshuset i Vig.

Invitationer til mødet vil dels blive offentliggjort via Facebook samt via invitationer til forskellige råd, foreninger m.fl.

Alle interesserede er velkommen til at deltage. Du kan læse mere om mødet på kommunens hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig arrangementet.

Husk, du kan også følge Ældrerådets arbejde i den månedlige klumme i Ugeavisen.

Skal du have kontakt til Ældrerådets mellemmer, kan du finde os på kommunens hjemmeside.

De bedste forårshilsener fra Ældrerådet i Odsherred Kommune.