26.06.2023

Nyt fra Ældrerådet 26. juni 2023

Aktiviteter i Ældrerådsregi i maj og juni 2023

Den 17. maj 2023 deltog Ældrerådet i et Dialogmøde på Rådhuset mellem SÆP samt Handicaprådet og Rådet for Socialt Udsatte.

Temaet: De fremsatte besparelsesforslag for Budget 2023.

Hvert råd gav udtryk for de bekymringer, man havde i forhold til de besparelsesforslag, der var lagt op til. Ældrerådet mener ikke, der skal spares på ældreområdet, og havde kommentarer til følgende:

 • Lynghuset bør bevares
 • Aktivitetsmedarbejdere på plejehjem skal ikke spares væk. I strid med ensomhedsstrategi
 • Besparelser indenfor demensområdet ligeledes i strid med kommunens ensomhedsstrategi
 • Besparelser mht. rengøring i modstrid til god hygiejne
 • Besparelser kan have indflydelse på rekruttering og fastholdelse af personale. Stemning af håbløshed og resignation blev allerede observeret på kommunens plejehjem
 • Lukning af varmtvandsbasin blev drøftet
 • Ældrerådet gør opmærksom på, at mange af de fremlagt besparelsesforslag er kortsigtede, som kan blive dyrere på den lange bane
 • Ældrerådet spørger til, hvilke konsekvenser de foreslåede besparelser har for arbejdet med den politisk vedtagne Ældrepolitik

 

Ældrerådsmøde den 24. maj 2023

 • De planlagte punkter 49 og 50 udgik, da de inviterede, var optaget andre steder
 • Evaluering af mødet d. 17. maj 2023 Vi undrede os over, at kun 2 politikere fra SÆP var mødt op
 • Utilfredshed med, at Ældrerådet ikke i tide var blevet adviseret og hørt vedr. forslagene til besparelser
 • Formandens indlæg vedr. ovennævnte i NV-nyt blev nævnt

Høringssvar:

Tilsynsrapporter, Kommunal hjemmepleje samt private leverandører af hjemmepleje

Ældrerådet ser med tilfredshed på, at der er strammet op på de punkter, der haltede ved sidste tilsyn. Det skal dog påpeges, at det skal fremgå af omsorgssystemet, hvilke ydelser den enkelte er visiteret til

Kvalitetsstandarden for Sygeplejeklinikker

Umiddelbar tilfredshed med standarden samt anerkendelse til det gode initiativ.

 

 • Forslag til Budgetmøde med SÆP d. 25en maj 2023 blev gennemgået, herunder demografi mht. ældre i kommunen, personalemangel/vikarkorps, sygefravær, medarbejderglæde, kommende mangel på plejeboliger og ældrevenlige boliger, samt private plejehjem.
 • Endelig planlægning af Folkemødet den 11. juni 2023
 • I øvrigt i tilfældig orden:

Evaluering af Dansk Ældreråds repræsentantskabsmøde i Nyborg den 3. maj 2023.

Rapportering fra de forskellige udvalg.

 

Folkemødet den 11. juni 2023 i Vig

Flot fremmøde, stor interesse og spørgelyst for Ældrerådets indslag om ”Et værdig liv – en værdig død”, med henvisning til ”Aktiv dødshjælp”.

Kirsten Jacobsen var/er en blændende formidler, og mange var meget både begejstrede og berørte over hendes indlæg.

Interessant, at netop dette emne blev et af hovedemnerne på Folkemødet på Bornholm ugen efter.

Man kan sige, at Odsherred var på forkant.

Sidste Ældrerådsmøde inden sommerferien er den 28. juni 2023.

God ferie til alle.