05.02.2024

Nyt fra Ældrerådet, februar 2024

Læs referat af Ældrerådets seneste møde

Besøg af THOMAS NICOLAISEN

Som det fremgår, af den officielle dagsorden og følgende referat, havde vi på mødet d. 24. januar besøg af byrådsmedlem Thomas Nicolaisen, som deltog i den første ½ time af mødet

Thomas roste Ældrerådet for at være nuancerede i deres høringssvar, og at der lægges mærke til de indstillinger, der fremsendes, dog uden dog at de altid bliver fulgt.

Personalesituationen drøftedes samt situationen på kommunens plejehjem vedr. indlæggelser. Selvfølgelig blev også situationen på Lynghuset drøftet i det omfang, det var muligt, da der på det tidspunkt stadig var mange ting, der ikke var ”offentligt” tilgængeligt, heller ikke for ældrerådet.
I forbindelse med Ældrerådets ønske om en frivillighedskoordinator fortæller Thomas, at han stadig arbejder og håber på, at en form for ”frivillighedscenter/hus” vil blive en realitet. Men den endelige model skal gennemtænkes.

Som Ældrerådet mener også Thomas, at Ensomhedsstrategi skal omhandle såvel unge som ældre, og han opfordrer Ældrerådet til stadig at være aktive i processen.

Vedr. oprettelse af ”pårørendegrupper” er der også en opfordring til at Ældrerådet er en aktiv deltager.

Ældrerådet har dog allerede budt sig til og forventer at blive indbudt af Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget udvalget, da man der skal tage stilling til de 0,2 mio.kr., der årligt er afsat i budgetaftalen for de tre aktiviteter: Pårørendepolitik, udrulning af Plejehjemsråd samt profileringstiltag. Formand for SÆP har bekræftet, at Ældrerådet indkaldes og deltager.

Endelig vendte vi evt. kommende friplejehjem, som både Ældreråd og Thomas var enige om skal være omfattet af kommunal visitation.

Deltagelse fra Administrationen ved. Henriette Juhl

Vedr. Lynghuset kunne Henriette Juhl naturligvis ikke udtale sig. Til gengæld blev det oplyst, at Sejrsbo er ved at være fuldt belagt med pt 10 borgere.

Manglende indkaldelse til centerrådsmøder på et par af plejecentrene blev drøftet.
Kommende plejehjemsråd/bestyrelser blev diskuteret. Hvordan forventer man, at disse skal fungere, hvordan tiltrækker man interesserede kandidater og hvilke beføjelser får de.

Det oplyses, at den nye centerleder, der skulle starte på Solvognen, desværre har trukket sit kandidatur, så stillingen er stadig ledig.

Odsherred Kommune har ansat Rasmus Gormsen Hansen som ny chef for Omsorg og Sundhed med start d. 19.02.24.

Teamleder på ½ tid starter på Solvognen pr. 1.2. med backup fra øvrige centerledere. Mht. dokumentation anvendes stadig triagering som værktøj. Alle medarbejdere har naturligvis pligt til at, ikke blot skrive, men også orientere sig om de borgere, de har ansvar for.

Nyt system til madbestilling, har desværre forårsaget nogle problemer med nogen utilfredshed fra borgernes side.

Ældrepolitikken i Odsherred

Den nugældende politik forlænges til at gælde indtil 01.01.26, da der skal indarbejdes emner fra den nye Ældrelov.

Flere i arbejde

Kommunen har iværksat projekt ”flere medarbejdere på fuld tid”, og det ser foreløbig ud til at have båret frugt.

Høringssvar.

De tre Høringssvar blev taget til efterretning uden bemærkninger.

Pårørendegruppen

Pårørendegruppen har, bl.a. med hjælp fra Sussie Friis, prøvet at danne et overblik over, hvad der findes af tilbud til pårørende med ægtefæller/familiemedlemmer til borgere med kroniske sygdomme. Der er et par i Odsherred, men sådanne grupper er primært tilknyttet de landsdækkende foreninger som ex. Diabetes Foreningen eller Gigtforeningen.

Vi vil senere arbejde med emnet med SÆP som beskrevet tidligere.

Redaktionsudvalget

Ældrerådets strategi om at nå ud til flere borgere betyder, at vi hver måned vil have et indlæg i Ugeposten. Tak til Ugeavisen for velvilligheden.

Folkemødet d. 8/6 2024

Der arbejdes på, at Ældrerådet vil blive præsenteret som de 2 foregående år.

Arrangement om IT-svindel

I samarbejde med Ældresagen, Politi og Sparekassen Fyn-Sjælland har der været et særdeles velbesøgt arrangement om IT-svindel i Asnæs Forsamlingshus med langt over 100 fremmødte.

Kommende møder for Ældrerådets medlemmer.

  • 22.02. Regionsmøde i Sorø.
  • 07.03. Temadag om demens.

Endelig, husk vi kan altid kontaktes på telefon og mail, som du kan finde på kommunens hjemmeside.

Venlig hilsen

Ældrerådet i Odsherred Kommune.