17.07.2023

Nyt fra Ældrerådet juli 2023

Her kan du læse referat af møde i Ældrerådet den 28. juni 2023

Møde med formanden for Trivsels-, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (TSF)

Ældrerådet havde inviteret byrådsmedlem og formand for TSF, Julie Jacobsen, til ældrerådsmødet med henblik på at fortælle om arbejdet i Ældrerådet samt drøfte mulighederne for samarbejdet med det politiske udvalg. Ældrerådet gav udtryk for, at man fremover ønskede mere kontakt.

Ældrerådet mindede Julie Jacobsen om at sager, der vedrørte borgere over 60 år, skal sendes til høring i Ældrerådet.

Julie Jacobsen gav udtryk for, at Ældrerådet altid er velkomment til at anmode TSF om foretræde eller henvende sig på anden vis.

Endvidere var der drøftelser om et årligt dialogmøde mellem Ældrerådet og Trivsels, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - evt. sammen med Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget (SÆP).


Evaluering af budgetdialogmøde mellem Ældrerådet, Handicaprådet samt Rådet for Socialt Udsatte og Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget (SÆP) afholdt d. 25. maj 2023.

Ældrerådet undrede sig over, at kun 2 politikere mødte op og at TSF-udvalget ikke var inviteret. Ældrerådet har derfor udarbejdet og sendt en evaluering af mødet til relevante politikere.

Øvrigt

Ældrerådet besluttede at invitere borgerrådgiver Louise Stidsen til et kommende ældrerådsmøde, blandt andet for at drøfte hendes årsrapport.

Odsherred Teater har henvendt sig til Ældrerådet med opfordring til deltagelse i debat på teateret i forbindelse med teaterstykket "Alt er floskler", et teaterstykke om ensomhed. Ældrerådet repræsenteres.

Orientering om IFEBO-projektet, et madprojekt på nogle af vore plejehjem, udsat til kommende møde efter ønske fra Projektleder Tenna Christoffersen.

Der var drøftelser af aktuelle høringer, herunder udkast til Region Sjællands Sundhedsaftale for 2024 – 2027. Udvalg arbejder med høringssvar.

Desuden drøftedes den foreløbige udmelding fra gruppen, der arbejder med Flextrafik.

Orientering fra Administrationen

Drøftelse med Rikke Krag Iversen om det netop afholdte budgetmøde, hvor Ældrerådet havde forventet deltagelse af en økonomiansvarlig.

Orientering om aktuelle sager fra Trivsels-, Forebyggelses- og Sundhedsudvalget samt fra Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

Rikke Kragh Iversen orienterede om planer for nye plejeboliger i Nykøbing Sj. Samt Fælles ledelse for Grønnegården og Præstevænget

Ældrerådet fremsatte ønske om 2 faste møder årligt med SÆP og TSF. Emnerne kunne være: Seniorpolitik, sundhed og velvære, plejeboliger mm.

Ældrerådets kommende fokusområde vil være ”Pårørendegrupper”. Et ad hoc-udvalg vil blive nedsat på augustmødet.

Evaluering af Ældrerådets deltagelse på Folkemødet. Stor tilslutning til Kirsten Jacobsens oplæg med afsæt i hendes bog ”Løftet”. En absolut succes, hvilket flere tilbagemeldinger også har bevist.

Til sidst vil vi ønske alle en rigtig god sommer, om du er på ferie et eller andet sted, eller du befinder dig i det dejlige Odsherred.

Ældrerådet i Odsherred Kommune