17.06.2024

Nyt fra Ældrerådet juni 2024

Læs seneste nyt fra Ældrerådet i Odsherred Kommune

Ældrerådsmødet d. 22. maj 2024 blev afholdt på Rådhuset i Højby, hvor såvel Centerchef Rasmus Gormsen Hansen og formand fra STF-udvalget, Julie Jacobsen var inviteret.

Ældrerådsmøde den 22. maj 2024

Orientering vedr. varmtvandsbasin

Julie Jacobsen orienterede om den seneste udvikling vedr. varmtvandsbasinet på Baeshøjgård.
Man har, for at gøre bassinet tilgængeligt hele dagen, besluttet at lave en ny adgangsvej til bassinafdelingen, Det vil ske via en sti og en gangbro langs med bygningen med indgang direkte til bassinafdelingen.

Den øgede åbningstid vil betyde, at der vil blive mulighed for mange flere hold og flere typer brugere, også eks børn med behov for vand træning.

Man har foreslået fast grussti på stiarealet. Ældrerådet stiller dog spørgsmål tegn vedr. denne belægning, da vi kan være tvivl om den er egnet til kørestolsbrugere og borgere med rollator.

Vi mener i Ældrerådet, at Handicaprådet skal vurdere både forslag til stibelægning samt udformning af gangbro. Vi vil derefter tage endelig stilling.

Høringer

Handleplan vedr. kommunalt tilsyn og privat rengøring drøftes.

Ældrerådet mener, at der er mange gode intentioner i handleplanerne, men håber på forbedringer i de små teams.

De forebyggende sygeplejersker

Ældrerådet har modtaget mail fra de forebyggende sygeplejersker, som er bekymrede over lovgivning i kommende Ældrelov på deres område.

Hvis Ældreloven vedtages vil det betyde, at De forebyggende sygeplejerskers arbejde ikke længere vil være en SKAL opgave, men en KAN opgave.

Ældrerådet er opmærksomme på denne ændring og vil invitere gruppen til møde til yderligere drøftelse efter sommerferien.

Demensudvalget

Der orienteres om udvalgets arbejde, bl.a. om de 3 modellerne/forslag som er i spil.

Ældrerådet ønsker, at der fremadrettet vil være politikere repræsenteret i udvalget. Ældrerådet ønskes hørt i forhold til evt. modeller samt placering af et demenshus, når dette kommer i spil.

Prioriteringsmodel for hjemme- og sygeplejen

På grund af stadig højt sygdomsfravær blandt personalet, de kommende ferieperioder samt borgere fra andre kommuner, som skal have midlertidigt hjælp, er der vedtaget en Prioriteringsmodel, der i viser, hvad Hjemmeplejen skal prioritere ved underbemanding, og hvor der kan/må ”springes over” eller udskydes, for at få det til at hænge sammen.

Det kan bl.a. kan betyde, at nogle borgere ikke kan få gjort rent eller får det planlagte bad, den dag, det er planlagt.

Ældrerådet finder at prioriteringsmodellen i yderste konsekvens kan være på grænsen af det ansvarlige.
For ikke, at der skal være tvivl, betales hjælpen til udenbys borgere af hjemkommunen. Der skal også gøres opmærksom på, at det altid er Teamlederen eller ledelsen, der er de ansvarlige beslutningstagere og ikke den enkelte medarbejder.

Kommende ny Ældrelov

Ældreloven omfattende og kompliceret læsning, men er nu det lovforslag, der vil blive lagt frem til endelig vedtagelse i Folketinget efter sommerferien. Et medlem af Ældrerådet havde påtaget sig opgaven med at lave en Pixi-model, som blev gennemgået og taget til efterretning.

Folkemødet den 8. juni

Ældrerådet deltog i år på Folkemødet, hvor vi satte fokus på ”forebyggelse og genoptræning”, eftersom vi mente, at disse muligheder og tilbud er af vital interesse for netop vores aldersgruppe.

Tre velforberedte og kyndige oplægsholdere, Bo Egeberg, Rasmus Gormsen Hansen og Julie Jacobsen med Lene Damm som ordstyrer, gjorde både hinanden, men især os andre meget klogere. Ingen var følgende i tvivl om, at forebyggelse er af stor vigtighed, og samtidig i meget høj grad besparende for enhver kommune.

Mange hilsener med ønsket om en god sommer

fra

Ældrerådet i Odsherred Kommune