06.05.2024

Nyt fra Ældrerådet maj 2024

Læs nyhedsbrevet fra Ældrerådet maj 2024

Ældrerådsmødet d. 24.april blev afholdt på Rådhuset i Højby, hvor såvel Centerchef Rasmus Gormsen Hansen og Teamleder Tania Nansen Fledelius var inviteret.

Teamleder Tania Nansen Fledelius

Under Tanjas punkt blev det stadig høje fravær blandt SOSU-personalet i hjemmeplejen diskuteret, hvilket især gør sig gældende i ”nord”. Selvom det er svagt faldende ligger fraværet stadig betydeligt over landsgennemsnittet. Samtidig må vi huske at glæde os over og fokusere på de mange, der hver dag møder ind og løser en kæmpe opgave for de borgere, der i den grad er afhængige af at få den daglige hjælp, og som nyder godt af, at hjælpen når frem.

Det er ikke ukendt, at de fleste klager vedr. evt. mangler i plejen som oftest kommer fra pårørende, og de lander alle på Teamledernes bord som også tager dialogen.

I øvrigt er man i færd med at lave en ”tilfredshedsundersøgelse” blandt borgerne og har foreløbig, pr. d.d. lavet 4 interviews. Der vil selvfølgelig følge mere om denne undersøgelse.

Der er med god effekt lavet en rekrutteringsvideo om at arbejde som sygeplejerske i hjemmeplejen. Der er nu planer om at lave en lignende video om rekruttering af Sosu’er.

Vi talte om hvilke konsekvenser den nye Ældrelov kunne have for borgerne. Hvad vil der ske, når borgeren selv skal bestemme om de vil i bad, have rent tøj på eller have gjort rent? Hvilken effekt vil det have? Og hvordan skal medarbejderne klædes på til at takle opgaven? Hvordan kan vi sikre, at der ikke sker omsorgssvigt?

Endelig orienterede Tanja kort om, hvor langt man var kommet med Faste tværfaglige teams.

Administrationen v/ Centerchef Rasmus Gormsen Hansen

Rasmus orienterede om Prioriteringerne Hjemme - og Sygeplejen, hvor han oplyser om den netop af byrådet vedtagne Prioriteringsmodel. Dette går bl.a. ud på, at mangler der mere end 10% af personalet, vil der ex. ikke blive gjort rent hos borgerne. og ved yderlige personalemangel kan det betyde, at borgerne ikke får al den visiterede hjælp.

Det er en ulykkelig situation, som i høj grad hænger sammen med det høje sygefravær, og som betyder, at alle andre må løbe ekstra stærkt.

Man garanterer dog, at ingen vil lide overlast, og at man er meget opmærksom på situationen for hver enkelt borger.

Ældrerådet opfordrede til, at der blev mere oplysning til borgerne om de 5 Nærklinikker og deres funktion og tilbud.

Endelig oplystes det om, at Lynghuset var genåbnet, under nye konditioner, med foreløbig 3 visiterede borgere.

Siden mødet d. 24/ 4 har vi desværre konstateret, at Lynghuset atter er lukket. Vi venter, som alle andre på forklaring på hele denne ulykkelige situation og håber på, at denne situation kun er midlertidig.

Diverse:

På grund af rapport fra Siriusparken, samt flere rådsmedlemmers manglende kendskab til stedet, er det besluttet at 3 medlemmer besøger institutionen og forhåbentlig blive klogere.

Grunden er, at der er en del beboere over 60, som er vores målgruppe.

17. og 22. april deltog Ældrerådet i møder med Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget.

På baggrund af de meget dårligt vedligeholdte fortove, veje og cykelstier i vores kommune, inviterer vi en person fra Trafikafdelingen til vores kommende møde.

Vedr. Ensomhedstrategi, hvor også Ældrerådet var repræsenteret i udvalget, vil flere deltage i mødet i Vig Forsamlingshus d.2/5. Der vil følgende ligge en rapport til udtalelse.

Ældrerådets ”Indslag” på Folkemødet lørdag d.8/6 vil have overskriften ”Tag ejerskab over din alderdom”. Mere om dette, så snart det endelige program er ude.

Årsmøde for alle Ældre/Seniorråd i Danmark afholdes d. 6/7 maj, hvor også Odsherred vil være til stede.

God Pinse til alle fra

Ældrerådet i Odsherred Kommune