04.09.2023

Nyt fra Ældrerådet

Referat af møde i Ældrerådet afholdt den 23. august 2023

Budget

Budget for 2024 var desværre først endeligt klart den 24. august 2023, hvorfor punktet måtte udsættes. Der afholdes i stedet et ekstraordinært budgetmøde, med henblik på ældreområdet d. 7. september 2023, hvor økonomichef Anne-Marie Skipper gennemgår materialet. Herefter udfærdiger Ældrerådet høringssvar.

I øvrigt henvise til budgetsiderne på odsherred.dk, hvor du kan finde budgetforslaget 2024-2027.

Fristen for høringssvar er d. 13/9 kl. 12.

Ernæringsprojekt på tre af kommunens plejehjem

Ph.d. og lektor, Tenna Christoffersen, fortalte om IFEBO forløbet på 3 plejehjem i Odsherred, hvor man primært arbejder med overvægtige beboere

Men også undervægtige beboere er på landsplan en stor del af det overordnede projekt, da mange ældre generelt taber vægt, i forbindelse med indflytning på plejehjem, eller efter en indlæggelse.

Der bliver set på måltidsmønstre, måltidernes placering og i særdeleshed måltidernes lødighed, ex. indholdet at proteiner.

Man har allerede nu konstateret, at måltiderne ”ligger for tæt”, idet der er et alt for langt interval fra aftensmåltidet til morgenmåltidet. (Ofte op til 14-15 timer)

Desuden fokuseres på hvor meget motion, det er muligt at tilbyde beboerne i forhold til den enkeltes formåenhed.

Efter projektets afslutning udarbejdes en rapport, som tilgår politikere og relevante fagpersoner.

Ældrerådet vil naturligvis lægge rapporten ind på hjemmesiden.

Høringssvar

Der er nedsat et udvalg der udarbejder høringssvar vedr. PLEJEHJEMSRÅD og GENBRUGSHJÆLPEMIDLER (Hjælpemidler som kan udlånes flere gange).

Besøg af Borgerrådgiver

Borgerrådgiver, Louise Hare Stidsen, orienterede om sit arbejde. Henvendelserne var mangeartede, lige fra klager over sagsbehandling til uforståelige breve fra kommunen. Borgerrådgiver kan ikke gå ind i sagsbehandlingen, men kun vejlede.

Såvel borgere, foreninger og virksomheder kan henvende sig.

Borgerrådgiveren kan træffes i såvel Nykøbing (mandag) og Asnæs (torsdag), samt på telefon og mail.

Kommende møde med SÆP (Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget)

Følgende punkter ønskes taget op på mødet.

  • Affald, tilgang til skraldespande, hvis man er handicappet eller kørestolsbruger.
  • Offentlig transport
  • Tilgængelighed
  • Fremtidige økonomiske prioriteringer for ældreområdet
  • Forslag om, at TSF-udvalget også deltager

Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. pårørendegrupper

Ad hoc gruppe vil komme med forslag til at arbejde med ”pårørendegrupper”, da vi ved meget lidt om, hvad der findes og hvilket behov, der er. Ældresagen og Livsgnisten har udtrykt ønske om at deltage, og vil blive inviteret.

Ældrepolitik

Den nugældende Ældrepolitik er pga. Corona ændret til også at gælde i 2024.

Kommende aktiviteter m.m.

Vi ønsker mere samarbejde med såvel Ældresagen og Lokalrådet.

Der vil, i samarbejde med Midt- og Vestsjællands Politi, blive afholdt et nyt møde vedr. IT-svindel i det sydlige Odsherred.

På Kommende møde med Holbæk Sygehus og de omliggende kommuner vil emner bl.a. være varighed af indlæggelser, opfølgning samt hjemtransport

2 deltager i Livsgnistens arrangement d. 21/9

1 medlem deltager i kommunikationskursus i september.

Husk i øvrigt, at du altid kan finde Ældrerådets ”officielle” dagsorden/referat på Kommunens hjemmeside.

Venlig hilsen

Ældrerådet i Odsherred Kommune