07.11.2023

Orientering fra Ældrerådsmødet den 22. oktober 2023

Læs seneste nyt fra Ældrerådet i Odsherred Kommune

Igennem længere tid har der desværre ikke været deltagelse fra Administrationen ved Ældrerådets møder. Ældrerådet finder dette fravær meget frustrerende og ser frem til, at der bliver rettet op på dette.

Den 1. november 2023 afholder SÆP dialogmøde i Vig forsamlingshus om ”Frivilligt arbejde”. Ældrerådet vil være repræsenteret

Den 7. november 2023 har Faglige Seniorer inviteret til temadag om Ensomhed. Ældrerådet vil være repræsenteret.

Den 15. november 2023 afholdes der Dialogmøde på Rådhuset med SÆP (Social-, Ældre- og Psykiatriudvalget) og TSF (Trivsels-, Sundheds- Forebyggelsesudvalget). Hele Ældrerådet deltager.

Den 29. november 2023 afholdes der, i samarbejde med Senior/Ældreråd fra Kalundborg, Holbæk og Lejre, Temaeftermiddag på Holbæk Sygehus, hvor Odsherred Ældreråd også er repræsenteret.

4 medlemmer deltog i d. 24. oktober 2023 i seminar vedr. fremtidens boliger til ældre, arrangeret af Danske ældreråd i samarbejde med bl.a. Realdania.

Det var en glæde at få bekræftet, at den undersøgelse, som Odsherred Ældreråd lavede i 2022, i store træk svarede til de undersøgelser, der var lavet af Dansk Ældreråd, både med hensyn til placering, boligstørrelse og indretning.

Ældrerådet vil følgelig opfordre Politikerne til at nedsætte et udvalg vedr. fremtidens boliger i Odsherred, til ikke blot seniorer, men alle aldersgrupper, således at alle borgere repræsenteres og inddrages.

Til det kommende Dialogmøde d. 15. november 2023 nævntes nogle Velfærdteknologiområder vi gerne vil drøfte med SÆP.

Ældrerådet fremsender ønsker til dagsordenen.

Odsherred kommune er hverken på for- eller bagkant vedr. dette.

Flere forskellige, nye som gamle, hjælpemidler blev drøftet, lige fra ”intelligente” drypbriller til traditionelle hjælpemidler som toiletter og medicinbokse og kæledyr. Det er ex. heller ikke alle hjælpemidler, der kan betjenes af demente medborgere. På det kommende møde i november vil Sara Davies, visitator og afdelingsleder, orientere om, hvilke teknologiske hjælpemidler kommunen råder over, samt hvilke nye tiltag man har i tankerne.

Høringer:

  • Ældrerådet har ingen bemærkninger til de udarbejdede ”Kvalitetsstandarden på Plejecentrene”
  • Ældrerådet undrer sig over, at TSF finder det nødvendigt at udarbejde en mangfoldighedspolitik, idet vi mener, at denne skal være en del af personalepolitikken

Varmtvandsbassin på Baeshøjgård

Ældrerådet drøftede den evt. lukning af varmtvandsbasinet på Baeshøjgård.

Et flertal, bestående af Lone Cederquist, Lene Sødring, Inger Andersen og Mogens Møllegaard finder, at beslutningen om at lukke bassinet er en ”her og nu” beslutning, hvor man ikke har haft tid til at medtage beregninger og slet ikke konsekvenser for de mange, især ældre borgere, der er brugere af bassinet.

Et mindretal, bestående af Vagn Ytte, Peter Licht og Kirsten Johansen vil ikke stille sig imod at bassinet bliver lukket.

2 medlemmer, Karen Wiene Jacobsen og Gurli Rønnekilde var ikke til stede.

Vi er blevet oplyst om, at der ved det kommende Ældrerådsvalg vil blive indført nyt valgsystem.
Formanden kontakter sekretariatet vedr. dette

Regionsrådet

Mogens Møllegaard indtræder i Regionsældrerådet og overtager pladsen efter Jette Zimling.

Ny suppleant er Lone Cederquist.

Temamøde om IT-svindel

Ældrerådet vil i samarbejde med Vest- og Midtsjællands Politi samt Ældresagen invitere til endnu et Temamøde on IT-svindel.

Vi ønsker at rigtig mange borgere vil benytte sig af denne mulighed, og at invitationen rammer så mange borgere som muligt.

Vi ser også gerne, plejehjemspersonale får mulighed for at deltage, så de kan bistå beboerne.