Skærby skov

Kom med på vandring og hør mere om planerne for 'Skærby skov'

Skærby Skov, som vi nu har døbt skoven ved Skærbyvej, skal have naturligt præg og mere biodiversitet. Kom med på vandring i skoven, søndag d 18/2 klokken 11:00 og hør om planerne.

Mødested: P-pladsen for enden af Skærbyvej.

Odsherred kommune har i naturpolitikken en målsætning om at øge biodiversiteten på kommunens arealer. Vi har fundet Skærby Skov særdeles velegnet til et naturprojekt, da skoven kan blive et fint levested for flere arter og dermed også endnu mere interessant at besøge.

Hvordan vi vil gribe naturprojektet an, vil vi fortælle om på skovvandringen, hvor Danmarks Naturfredningsforening også er inviteret. 

Skoven har gode partier men bestemt også mindre gode. Ikke mindst er der større partier af Sitkagran, der er på listen over invasive arter. Ved at fjerne Sitka bliver der bedre plads til hjemmehørende træer og buske. Det vil forbedre skoven som levested for dyr og planter, og dermed bidrager projektet til FN’s verdensmål om at bevare naturværdier og stoppe tabet af biodiversitet.

Naturprojektet betyder at der skal ske skovning i dele af Skærby Skov. Skovningen har følgende fokus:

  • Skoven skal gøres mere lysåben ved udtynding af træer.
  • Hjemmehørende arter fx Eg, Skovfyr, Birk og Hassel bevares, men tyndes når disse står tæt.
  • Gamle og særprægede træer bevares
  • Udtynding af alle arter i skovbrynet, dog ikke lave krat og buskede vækster.
  • Fjernelse af Sitkagran i videst muligt omfang
  • Bevaring af stående samt liggende dødt ved.
  • Fjerne risikotræer langs veje og stier

Skærby Skov dækker over to delområder henholdsvis øst og vest for Skærbyvej og DCU-Camping Rørvig Strand.

P-pladsen findes i det nordøstlige hjørne af skoven.

Det forventes, at arbejdet med projektet kan gennemføres i det tidlige forår og være afsluttet inden 31/3 2024.

På vandringen vil der være deltagelse fra Danmarks Naturfredningsforening Odsherred og Naturteamet i Odsherred kommune.

Vel Mødt.

Naturteamet/Odsherred Kommune