Strandeng ved Vig Strandkoloni

Erhverv, Teknik og Kultur

Byggesagsteam, Journalteam, Erhvervskonsulenter, Plan og Boligudvikling, Naturteam, Miljøteam, Vandteam, Affaldsteam, Trafikafdelingen, Klima og Genbrugsstationer, Borgerservice, Kultur og Fritid, Foreninger og Biblioteker

Om vores Center

Adresse

Odsherred Kommune
Center for Erhverv, Teknik og Kultur
Nyvej 22
4573 Højby

Kontakt

Du kan ikke ringe direkte til centeret. Du har i stedet følgende muligheder:

 • Bestil tid til at blive ringet op af en fagmedarbejder: odsherred.dk/bestiltid
 • Send en mail til en af teampostkasserne (se under det enkelte teams nedenfor), eller skriv til kommune@odsherred.dk, hvis du er i tvivl om, hvor din henvendelse hører til
 • Ring og få hjælp Endelig kan du også få fat i omstillingen eller Den Digitale Hotline på 59 66 66 66:
  • Mandag til torsdag kl. 8-20
  • Fredag kl. 8-16
  • Søndag kl. 16-20

De kan ikke hjælpe med enkeltsager, men kan svare på de mest almindelige spørgsmål omkring eksempelvis ødelagte affaldsbeholdere, manglende tømning af affald, regler for husdyrhold, byggesager, olietanke og mange, mange andre ting. De kan også hjælpe dig til at anmelde sagerne korrekt igennem vores selvbetjeningsløsninger.

Centrets EAN-numre

 • EAN: 5798 0075 21592 - Plan og Byg
 • EAN: 5798 0075 22247 - Boligudvikling
 • EAN: 5798 0075 22025 - Affald og Miljø
 • EAN: 5798 0075 22018 - Natur og Vand
 • EAN: 5798 0074 89809 - Trafik
 • EAN: 5798 0075 21776 - Kultur

Ledelse

Centerchef

Boie Frederiksen

Områdeleder

Michael Kappendrup Bay

Områdeleder (Kultur og Fritid)

Eva Ormstrup
59 66 64 05 / 24 98 97 44

Afdelingsleder for Byggesag og Journal

Jørgen Rasmussen

Afdelingsleder for Plan og Boligudvikling

Benedict Moos

Afdelingsleder for Natur og Vand

Else Andersen
59 66 60 48

Afdelingsleder for Affald og Miljø
- herunder genbrugsstationerne

Nichlas René van Weezel
59 66 60 52

Afdelingsleder for Trafik

Lars Christiansen
59 66 61 03

Havnefoged for Odsherred Havne

Steen Hansen
70 20 38 38 / 20 72 41 60

Leder af genbrugsstationerne

Brian Winther Simonsen
20 69 59 26

Leder for Team Nyttejob

Paw Ettinger
21 46 25 85

Byggesag

 • Byggesager
 • Erhvervsbyggeri
 • Landzonetilladelser
 • Udstykningssager
 • Midlertidige arrangementer (telte, scener m.v.)
 • Ejendomsavancebeskatning
 • Campingtilladelser
 • Tilslutning til offentlig kloak
 • Tilladelser til nedsivning og jordvarme
 • Flexboliger
 • Registrering af byggesager
 • Opkrævning af leje
 • Ejendomsoplysningsskemaer
 • BBR-registrering
 • Udstykningssager

Medarbejdere

Andreas Magh Ørskov Hegelund
Bashir Jamal Isse
Berit Karlsen
Claus Madsen
Flemming Andersen
Frederik Klinke Engholm 
Jeff Harry Holger Petersen
Jesper Paludan
Lars Holger Nielsen
Lone Holst Kristensen
Louise Schell Nielsen
Mai Skov Madsen
Mette Christina Jedich
Nana Engelbrecht Lynge Nielsen
Nick Malayeri
Rikke Storgaard Lindstrøm
Trine Jeppeta Fjordahl
Yasmin Borg Gregersen
Vivian Christensen

Kontakt os ved at bestille tid - eller send os en mail på byggesag@odsherred.dk

BBR

 • BBR-registrering
 • Adresser
 • Udstykningssager
 • Forespørgsler om ejendomsavancebeskatning

Medarbejdere

Marianne Foglmann
Linda Cecilie Lausten

Kontakt os ved at bestille tid - eller send os en mail på bbr@odsherred.dk

Erhvervskonsulenter

Erhvervskonsulenterne har ansvaret for at organisere, tydeliggøre og udvikle erhvervsindsatsen i kommunen. De er samtidig bindeled mellem dig og kommunen. Vil du vide mere om hvad kommunens erhversvkonsulenter kan hjælpe dig med, så ring eller send en mail.

Medarbejdere

Claus Rolsted - 21 17 21 55

Kontakt os ved at bestille tid - eller send os en mail på erhvervsservice@odsherred.dk 

Plan

 • Lokalplanlægning
 • Kommuneplanlægning
 • Byfornyelse
 • Områdefornyelse
 • Udviklingsplaner
 • Arkitekturpolitik
 • Planstrategi 
 • Bosætningsstrategi

Medarbejdere

Anne-Marie Steen Hansen
Benjamin Bergkvist Kryger
Bjarke Fogh
Ella Cadee
Michael Leth Jess
Ida Martin 
Lisbeth Iben Lerum Petersen

Kontakt os ved at bestille tid - eller send os en mail på plan@odsherred.dk

Boligudvikling

Se hvilke ejendomme kommunen har til salg og kontakt os, hvis du ønsker at drøfte et samarbejde med kommunen om boligudvikling.

Medarbejdere

Annemette Jacobsen - 59 66 60 36 / 20 18 07 18

Kontakt os på telefonen - eller send os en mail på boligudvikling@odsherred.dk

Naturteam

 • Bekæmpe Kæmpe-Bjørneklo - tilsyn og myndighed
 • Beskyttede naturtyper - tilsyn og myndighed
 • Bygge- og beskyttelseslinjer  - tilsyn og myndighed
 • Både- og badebroer - tilsyn og myndighed
 • Drift af visse beskyttede kommunale naturområder
 • Fredede områder - tilsyn og myndighed
 • Fortidsminder - myndighed og pleje
 • Natura 2000 anmeldeordning og handleplan
 • Naturforvaltning - plejeplaner og formidling
 • Naturpleje - pleje af naturområder med stor natur- og landskabelig værdi
 • Naturkvalitetsplanlægning
 • Offentlighedens adgang til naturen - tilsyn og myndighed
 • Skilte i det åbne land - tilsyn og myndighed
 • Sten- og jorddiger - dispensation til gennembrud
 • Samarbejdsprojekter om naturpleje
 • Væsentlighedsvurdering af byggesager, tilladelsers indvirkning på natur
 • Ordningen "Kyst og Strand"

Medarbejdere

Benjamin Dyre
Frida Dorph-Petersen
Jan Fischer Rasmussen
Mads Kelstrup Larsen
Mette Nyerup Nielsen

Kontakt os ved at bestille tid - eller send os en mail på natur@odsherred.dk

Affaldsteam

 • Takster for diverse ordninger
 • Dagrenovation (planlægning, ordninger, udbud, kampagner, klager/henvendelser m.m.)
 • Genbrug og genbrugspladser
 • Erhvervsaffald (planlægning, gebyr, kampagner m.m.)
 • Ressourceplan (tidligere affaldsplan)
 • Adgangsveje renovation (beskæring)
 • Rotter

Medarbejdere

Anita Kraul
Birte Larsen
Freya Grossmann
Jette Illemann Larsen
Katja Lindboe Olsen
Tinnie Møller
Eglé Andersen
Natasja Alblas
Jacob Antvorskov

Kontakt os ved at bestille tid - eller send os en mail på affald@odsherred.dk

Vandteamet

 • Vandhandleplan
 • Spildevandsplan
 • Vandløb - tilsyn, myndighed, plejeplaner, (kommunale og private) regulativer
 • Spildevandstilladelser - udledning og tilslutning.
 • Kystsikringssager - tilsyn og myndighed
 • Råstoffer - tilsyn og tilladelser
 • Grundvand - tilsyn af markvandere, enkeltindvindere samt vandværker
 • Kontrol af drikkevandsanalyser og badevand
 • Grundvand - indsatskortlægning/planlægning

Medarbejdere

Hanne Ingversen
Gry Annika Jensen
Lisbeth Jepsen
Kasper Emerek Kleinert
Rasmus Kruse Andreasen
Jane Lundstrøm
Stine Jensen Frøkiær

Kontakt os ved at bestille tid - eller send os en mail på vand@odsherred.dk

Trafikafdelingen

 • Trafiksikkerhed
 • Veje - myndighed (off. og private veje, gadelys)
 • Vintertjeneste - myndighed og planlægning
 • Vejlaug
 • Beskæringssager
 • Gravetilladelser
 • Forsikringssager
 • Skilte efter vejloven
 • Drift af veje, stier, broer m.m.
 • Anlægsopgaver - veje, stier, broer m.m.

Medarbejdere

Anette Egelborg
Casper Christensen
Charlotte Pedersen
Dorthe Meyer
Gritt Lund Lindsten Jensen
Jacob Christian Engberg
Lars Christiansen
Lise Rohden
Niels Gabriel Kristensen
Nina Skjøt-Pedersen
Sebastian Slot
Søren Lautrup Larsen
Torben Christiansen

Kontakt os ved at bestille tid - eller send os en mail på trafik@odsherred.dk

Du kan også give trafikteamet et praj om fx manglende vejbelysning eller huller i vejen på 'Giv et praj'

Miljøteamet

 • Miljøtilsyn med landbrug og virksomheder 
 • Miljøgodkendelser af landbrug og virksomheder 
 • Anmeldesager på landbrug og virksomheder 
 • Klagesager på landbrug og virksomheder 
 • Affaldstilsyn på landbrug og virksomheder 
 • Klager over støj, røg og affald  
 • Jordflytninger 
 • Olietanke 
 • Anmeldelse af byggeaffald 
 • Genanvendelse af jord og restprodukter 
 • Affald til jordbrugsformål 
 • Miljøtilsyn og godkendelse af svømmebade 
 • Støtte til Beredskabet - myndighedsopgave 

Medarbejdere

Annalise Bjerring Hansen
Emilie Jensen
Lone Sørensen
Peter Holm Jørgensen
Tilde Kristiansen
Tine Petersen
Camilla Tornvig Ajebon

Kontakt os ved at bestille tid - eller send os en mail på miljoe@odsherred.dk

Klima

 • Klimatilpasningsplan
 • Klimaprojekter
 • Stormflodssikring
 • Vindmøller
 • Biogas
 • CO2-regnskab
 • Biomasse

Medarbejdere

Nina Bruus Nielsen
Marie Klintrup
Ivan Normann Andersen
Terese Christin Andersen (barsel)

Kontakt os på klima@odsherred.dk

Kultur og Fritid

Medarbejdere

Rune Sørensen
Foreningskonsulent
59 66 64 02 / 51 50 15 77

Anne-Marie Donslund
Kultur- og projektkonsulent
61 15 36 76

Nicoline Ehlerts Rønn
Kultur- og kommunikationskonsulent
59 66 64 01 / 22 16 91 13

Ida Drebolt Kofoed-Hansen
Kultur- og foreningskonsulent
59 66 64 10 / 22 44 79 35

Christoffer Hede
Kultur- og fritidskonsulent
59 66 64 09 / 21 59 08 65

Rikke Bay
Kulturmedarbejder
20 37 11 48

Kontakt os på kultur@odsherred.dk

Bibliotek, Borgerservice og Kulturhuse

Bibliotek, borgerservice og kulturhusene har deres egen hjemmeside. Her kan du se åbningstider og kontaktoplysninger.

Nykøbing Bibliotek
Vesterbro Torv 4
4500 Nykøbing Sj

Asnæs Bibliotek
Centervejen 91
4550 Asnæs

Leder af BOK

Jesper Lorentz Bertelsen
59 66 50 01
biblioteket@odsherred.dk

Postadresse til Borgerservice

Odsherred Kommune
Borgerservice
Nyvej 22
4573 Højby

Postadresse til Bibliotek
Odsherred Bibliotek
Vesterbro Torv 4
4500 Nykøbing Sj

Filialer

Odsherred Bibliotek har filialer i Vig, Rørvig, Hørve, Egebjerg og på Sj. Odde. 

Alle filialer er selvbetjente, og der er adgang for lånere alle dage mellem kl. 6 og 24.

Idræts- og Svømmehaller

Ledende Halinspektør

Preben Nielsen 
30 56 00 18
hallerneiodsherred@odsherred.dk
Mandag til fredag kl. 8-16