Rekruttering til småjobs

Få løst de mindre opgaver, eller få mere mandskab ved spidsbelastninger. 

§ 56 aftale – refusion ved kronisk sygdom

Økonomisk støtte ved kronisk eller langvarigsygdom.

Anmeldelse af og refusion for sygefravær

I de fleste tilfælde har medarbejdere ret til løn under sygdom.

Ansæt en akademiker

Højtuddannede skaber dokumenteret vækst og udvikling, lad derfor jobcentret hjælpe din virksomhed med
at afklare, om en akademisk medarbejder også kan være jeres vej til øget vækst.

Arbejdsfordeling

Hvis en virksomhed i en periode ikke har opgaver nok til at beskæftige alle ansatte, men ønsker at undgå afskedigelser, kan ordningen om arbejdsfordeling være en god mulighed for både virksomhed og medarbejdere.

Arbejdsgivers fire ugers sygefraværssamtale

Arbejdsgivers pligt til at følge op på medarbejderes sygdom.

Assistance ved større afskedigelser

Hvis en virksomhed er nødt til at foretage større afskedigelser, kan jobcentret tilbyde hjælp til at få det bedste ud af situationen - både for virksomheden og medarbejderne.

Delvis syge- eller raskmelding

Hvis en medarbejder får øget fravær på grund af længerevarende sygdom eller deltagelse i behandling, kan jobcentret hjælpe med at fastholde medarbejderen via delvis syge- eller raskmelding. 

EGU – Praktikplads for unge via erhvervsgrunduddannelsen

Praktikplads for unge via erhvervsgrunduddannelsen. 

Elever under 25 år

Hjælp en ung på vej og få samtidig en her-og-nu ressource, som dag for dag bliver en dygtigere medarbejder. 

IGU – IntegrationsGrundUddannelsen

Ny fleksibel vej til at ansætte og opkvalificere flygtninge. 

Erhvervsuddannelse for voksne (EUV)

Kortere vej til faglærte medarbejdere.

Fast-track

Tidligere opfølgning på langvarige sygemeldinger

Fastholdelsesfleksjob

Et fastholdelsesfleksjob giver mulighed for at beholde sin medarbejder på trods af en varig begrænsning i arbejdsevnen. 

Fastholdelsesplan

Faste aftaler for tilbagevenden til arbejdet. 

Fleksjob

Med fleksjobordningen er det muligt at ansætte personer, selv om de kun kan arbejde få timer om ugen.

Forberedende voksenundervisning (FVU)

FVU er et uddannelsestilbud for alle medarbejdere over 18 år, der gerne vil forbedre deres læse-, skrive- og  egenkundskaber. 

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Det kan være en god ide at udarbejde en synlig fraværs- og fastholdelsespolitik i virksomheden, så både medarbejdere og ledere kender proceduren for, hvad der sker under sygdom. 

Fritidsjob for unge

Et fritidsjob er for mange unge et vigtigt skridt på vejen til uddannelse og varig tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Hjælpemidler og indretning af arbejdsplads

Virksomheder kan fastholde eller ansætte en medarbejder, som har brug for lidt ekstra hjælp til at klare arbejdet ved at vurdere, om arbejdspladsindretningen er hensigtsmæssig. 

IGU – IntegrationsGrundUddannelsen

Ny fleksibel vej til at ansætte og opkvalificere flygtninge. 

InnoBooster – ny vej til vækst og beskæftigelse

Ny vej til vækst og beskæftigelse. 

Integration – lad nytilkomne flygtninge bidrage

Lad flere nytilkomne flygtninge og familiesammenførte bidrage på arbejdsmarkedet. 

Job med løntilskud til førtidspensionister

Det er muligt at ansætte en førtidspensionist med løntilskud i en individuelt aftalt periode. 

Job med løntilskud til nyuddannede med handicap

For at lette adgangen til arbejdsmarkedet for nyuddannede med handicap er det nu muligt at starte ansættelsen med løntilskud.

Job med løntilskud

Job med løntilskud giver virksomheder mulighed for at ansætte en potentiel ny medarbejder på arbejdspladsen med tilskud. 

Jobafklaringsforløb

Stærkere arbejdsevne - hurtigere tilbage i arbejde.

Jobcentrets otte ugers opfølgningssamtale

Jobcentret skal følge op på alle sygemeldte medarbejdere.

Jobnet – din online jobbank

På jobag.jobnet.dk finder du Danmarks største online job- og cv-bank. 

Jobordning for veteraner

Jobordningen giver de veteraner, som står på kanten af arbejdsmarkedet, bedre mulighed for at få et aktivt arbejdsliv. 

Jobrotation – efteruddannelse af medarbejdere

Med jobrotationsordningen kan virksomheden sende medarbejdere på efteruddannelse, mens vikarer klarer arbejdet i uddannelsesperioden. 

Kombinationsforløb

Kombinere ulønnet virksomhedspraktik med ordinære løntimer. 

Mentorordning

Mentorordningen kan anvendes til alle, der har behov for en mentor for at opnå eller fastholde beskæftigelse eller en beskæftigelsesfremmende aktivitet. 

Mulighedserklæring

I tilfælde, hvor der er tvivl om mulighederne for at arbejde, kan virksomheden anmode den sygemeldte om en mulighedserklæring. 

Opkvalificeringsjob

Din virksomhed kan søge om tilskud til at opkvalificere nye medarbejdere, som ansættes fra ledighed i ordinære stillinger. 

Ordblindeundervisning (OBU)

De fleste job og arbejdsfunktioner kræver efterhånden basale læse- og skrivefærdigheder, og for medarbejdere, der er ordblinde, bliver det stadig sværere at begå sig i et almindeligt arbejdsliv. 

Partnerskabsaftale

Partnerskabsaftale giver et stærkt samarbejde med jobcentret. Virksomheder der sætter fokus på rummelighed og udviser socialt engagement, har mulighed for at formalisere samarbejdet med jobcentret via en partnerskabsaftale. 

Personlig assistance

Personlig assistance kan anvendes til medarbejdere, som har behov for støtte til nogle konkrete arbejdsopgaver (ikke selve indholdet i arbejdet), de ikke kan udføre selvstændigt på grund af en varig funktionsnedsættelse.

Rekruttering til småjobs

Få løst de mindre opgaver, eller få mere mandskab ved spidsbelastninger. 

Rekruttering

Lad jobcentret hjælpe med at finde nye medarbejdere. 

Revurdering af sygedagpengesager

Tidligere har en sygemeldt medarbejder haft 12 måneder med sygedagpenge/refusion til arbejdsgiver) til at få afklaret og behandlet sin sygedagpengesag. 

Rundbordssamtaler

Rundbordssamtalen er en hjælp til - så tidligt som muligt - at afdække en medarbejders sygdomsproblem i forhold til den konkrete arbejdssituation. 

Seniorjob i kommunen

En kommunal virksomhed kan ansætte en person i seniorjob efter nogle særlige krav og modtag et årligt tilskud til ansættelsen. 

Seniorpræmie

En skattefri præmie ved fortsat arbejde efter pensionsalderen. 

Socialt frikort

Lad de mest udsatte borgere bidrage i virksomheden. 

Sporskifte

Få økonomisk støtte til at finde nye veje for medarbejdere, der er eller risikerer at blive slidt ned. 

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Medarbejdere kan få Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. 

Sygedagpengeforsikring

Undgå økonomisk tab i forbindelse med sygdom. 

Tilskud til selvstændige med nedsat arbejdsevne

Hvis du driver selvstændig virksomhed, kan du søge om tilskud, hvis du har en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i virksomheden. 

Virksomhedscenter

Virksomhedscenter er en samarbejdsaftale mellem jobcenter og en privat eller offentlig virksomhed, som giver et fast antal pladser til jobtræning.

Virksomhedspraktik

Virksomheder kan få en ledig i virksomhedspraktik uden lønudgift og give den ledige mulighed for at afprøve/styrke sine kompetencer eller blive afklaret i forhold til valg af uddannelse. 

Virksomhedsrevalidering

Hjælp med at optræne og omskole ledige eller allerede ansatte med begrænsninger i arbejdsevnen.

Vitas

Digital anmodning om løntilskud, virksomhedspraktik/nytteindsats, IGU samt tilskud til voksenlærlingeforløb.

Voksen- og efteruddannelsesgodtgørelse (VEU)

VEU-godtgørelse gør det økonomisk muligt at opkvalificere medarbejdere gennem deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 

Voksenlærlinge – elever med erhvervserfaring over 25 år

Med voksenlærlingeordningen kan I oprette lærlingepladser med tilskud til ledige og ikke-faglærte ansatte over 25 år. 

Workindenmark

Har du svært ved at finde den rigtige medarbejder inden for Danmarks grænser, kan udenlandsk arbejdskraft være svaret.