Olietanke

Hvis du ejer en olietank, har du pligt til at ajourføre oplysningerne i BBR. Det gælder uanset, om du vil etablere, sløjfe eller fjerne en olietank. Du skal også kende til miljøreglerne for olietanke.

Selvbetjening

Alle olietanke, som er i brug i dag, skal være typegodkendte og forsynet med en tankplade. Tankpladen indeholder oplysninger om tankens type og produktionsår. På baggrund af disse oplysninger kan du afgøre, om tanken er lovlig.  

Som tankejer er det dit ansvar at sikre dig, at dit olietanksanlæg overholder reglerne. Gør det ikke det, risikerer du, at din forsikring ikke vil dække oprensningen efter et oliespild. Er du i tvivl om dit tankanlæg overholder reglerne, skal du kontakte din oliefyrstekniker. 

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at etablering af tank eller rør kun må udføres af et firma, der er kvalificeret til arbejdet, og som har en erhvervs- og produktansvarsforsikring, som dækker den pågældende type arbejde fx VVS- eller oliefyrsmontør.  

Kommunen kan forbyde etableringen af olietankanlægget, hvis der er risiko for forurening af grundvand, jord, undergrund eller anlæg hvorfra der udvindes drikkevand. 

Olietanke opdeles i tre størrelseskategorier:  

 • Små tanke: Tankanlæg under 6.000 liter  
 • Mellemstore tankanlæg: Nedgravede tankanlæg på 6.000 liter og derover, men højst 100.000 liter, og overjordiske tankanlæg på 6.000 liter og derover, men højst 200.000 liter.  
 • Store tankanlæg: Nedgravede tankanlæg på over 100.000 liter og overjordiske tankanlæg på over 200.000 liter.  

Aflevering af olietanke på genbrugsstationerne

Du kan aflevere brugte olietanke på genbrugsstationerne. Men husk at skære et hul på 60 x 60 cm i tanken, så genbrugsvejlederne kan kontrollere at tanken er tom.

Krav til olietanke

 • Tanken skal være typegodkendt eller CE-mærket. 
 • Overjordiske tanke må genbruges, hvis olietanken er forsynet med oprindelige mærkeskilt. 
 • Nedgravede tanke under 6.000 liter må ikke flyttes. 
 • Afstanden til vandindvindingsboringer skal være mindst 50 meter til indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og mindst 25 meter fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand. 
 • Anlægget skal etableres med enstrenget rørføring. 
 • Overjordiske tanke (indendørs/udendørs) skal være forsynet med overfyldningsalarm. Tanken skal opstilles på et jævnt og varigt stabilt underlag. Ståltanke skal på en konstruktion været hævet over underlaget, således at inspektionen af bunden kan finde sted. 
 • Indendørs tanke (C1-mærket) skal opstilles indendørs, så den er omfattet af en opvarmet bygnings ydervægge. 
 • Kun udendørs tanke (C3-mærket) må opstilles udendørs eller i et uopvarmet rum. 

Yderligere krav til olietanke over 6.000 liter

Tanke på 6.000 liter eller derover er omfattet af kravene om egenkontrol, inspektion og tæthedsprøvning og har derfor ikke en (generel) sløjfningstermin.   

Telefon

Miljøteamets tidsrum for booking af telefonmøder

Mandag
kl. 10.30-18.00
Tirsdag
kl. 8.00-18.00
Onsdag
kl. 8.00-18.00
Torsdag
kl. 8.00-18.00
Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post via borger.dk

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post via virk.dk

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail