Vandhane

Egen drikkevandsforsyning

I Odsherred Kommune er der ca. 333 ejendomme, som ikke er tilsluttet et vandværk.

I Odsherred Kommune er der ca. 333 ejendomme, som ikke er tilsluttet et vandværk.

Disse ejendomme har enten deres egen drikkevandsbrønd/-boring, eller også deles de med naboen om en boring.

  • Er der 1-2 husstande om en brønd/boring kaldes vandforsyningen for ’enkeltvandforsyning’.
  • Er der 3-9 husstande om en brønd/boring kaldes vandforsyningen for et ’ikke alment vandværk’.

De ikke almene vandværker og enkeltvandsforsyninger, der distribuerer vand til kommercielle eller offentlig brug er pr. 2018 underlagt skrappere krav til analyser end tidligere.

Ved kommercielt og offentligt brug refereres der til følgende:
Institutioner, restauranter, hospitaler, hoteller og forlystelsesetablissementer, udlejning af bolig mv.

Regler for egen drikkevandsforsyning

Ejeren af en ejendom med vandforsyning til privat brug, er IKKE længere underlagt kontrol for at sikre kvaliteten af vandet.

Kommunen anbefaler dog at der tages en forenklet kontrol af vandet hvert 5. år, hvor der bl.a. bliver tjekket for E.coli og nitrat. Det er ejeren af brønden/boringen, der skal betale for analysen.

Vælger du at tage en vandprøve, skal den udtages og analyseres af et analyselaboratorium, der er akkrediteret til det.

Viser prøven at der er overskridelser, skal du oplyse kommunen om det. Kommunen vil så kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed, og sammen med dem tage stilling til hvad der skal gøres. Det kan være der er overskridelser for mikrobiologi, der kan gøre dig syg, eller måske bliver der fundet tungmetaller, pesticider eller andre miljøfremmede stoffer i vandet.  

Når vandkvaliteten er dårlig

Vandet kontrolleres ikke så tit

Ejendomme, der har egen vandforsyning, har ikke nær så stor sikkerhed for, at deres vand er godt, som ejendomme, der får vand fra et vandværk.

Det er ikke sikkert at beboere i huset opdager at vandkvaliteten er dårlig, fx hvis det er forurenet af bakterier. Beboerne har måske opbygget en modstandsdygtighed, fordi problemet er kommet langsomt. Men gæster, børn, nye beboere eller folk med svækket immunforsvar, kan være i fare for at blive ramt af eventuelle forureninger fra private brønde og boringer.

Når vandkvaliteten er dårlig

Hvis vandkvaliteten viser sig at være dårlig skal kommunen beslutte, hvad ejerne skal gøre for at frembringe tilfredsstillende vandkvalitet. Dette gøres i samarbejde med embedslægen (Styrelsen for patientsikkerhed). Ofte vil ejeren i første omgang blive bedt om at renovere sin brønd/boring og om at føre skærpet kontrol med vandkvaliteten (udtage flere prøver).

Bliver vandkvaliteten ikke bedre, kan det komme på tale at fremskaffe en anden vandforsyning. Det kan for eksempel være tilslutning til et vandværk, tilslutning til en nabo med en god drikkevandskvalitet eller ved at etablere en ny boring. Er omkostningerne til at blive sluttet på et vandværk sammenlignelige med alternative muligheder, vil kommunen kræve, at ejendommen slutter sig til vandværket.

Det er IKKE lovligt, at opsætte et nitratfilter eller et UV-anlæg, uden at kommunen har givet tilladelse til det.

Hvis du vil ændre din drikkevandsforsyning

Kommunen skal altid have besked, hvis du vil ændre på din vandforsyning.

Hvis du vil ændre din vandforsyning, skal du huske, at:

Du skal søge om tilladelse til hvis du ønsker at etablere en ny boring. Du skal ansøge kommunen inden du går i gang.

Du skal informerer kommunen og dokumentere det, hvis du kobler dig på naboens vandforsyning.

Du skal informere kommunen og få udtaget en ny vandprøve af et akkrediteret laboratorium, inden du kobler din drikkevandsforsyning på en allerede eksisterende boring på ejendommen (f.eks. en markvandsboring).

Du skal søge om tilladelse hos kommunen, hvis du vil opsætte et nitratfilter eller UV-anlæg.

Gamle drikkevandsbrønde og -boringer

Når du har fået en ny vandforsyning, har du også fået en ubenyttet brønd eller boring.

Ubenyttede brønde og boringer skal sløjfes af en autoriseret brøndborer. I visse tilfælde kan du dog få tilladelse til, at bruge din gamle drikkevandsboring til fx dyrehold. Dette kræver en tilladelse fra kommunen.

Du kan tjekke om en brøndborer er autoriseret her.

Brug søgefeltet og skriv A bevis. Der vil komme Excel lister frem, og de burde være opdaterede.

Læs mere under "Sløjfning af brønde og boringer".

BBR – Bygnings og Boligregisteret

Hvis din ejendom bliver tilsluttet et vandværk, skal du få vandværket til at fortælle det til kommunen. Du kan ikke få ændret din BBR-meddelelse før, kommunen har fået dokumentation for, at du er tilsluttet vandværket. Det er dig som ejer af ejendommen der er ansvarlig for at ejendommen er rigtigt registreret i BBR.

Akkrediterede analyselaboratorier

Vandprøver skal altid udtages og analyseres af DANAK-akkrediterede analyselaboratorier. Du skal som ejer selv kontakte et laboratorium, når du skal have taget vandprøver af dit drikkevand fra egen vandforsyning.

Find og Tjek et laboratorium for om det er akkrediteret her 

Man kan bruge feltet ’fritekst’ og skrive ’drikkevand’. Virksomhedens akkrediteringsnummer eller navn kan også anvendes.

Udenlandske laboratorier

Udenlandske laboratorier er for det meste ikke DANAK-akkrediterede. Så husk at tjekke dette, inden du bestiller en analyse fra et udenlandsk analyselaboratorium.

Telefon

Du kan ikke ringe til os, men bestil tid til opringning via linket, så ringer vi til dig

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Vandteamets e-mail.