Generelt om ubenyttede brønde og boringer

Brønde og boringer virker som åbne sår ned til grundvandsmagasinerne og skal derfor være forsvarligt indrettet, så forurening undgås. Kommunen kan forlange, at ubenyttede brønde og boringer bliver sløjfet.

  • Brønde og boringer skal sløjfes, når ejendom tilsluttes et vandværk.
  • Du må ikke gøre dette arbejde selv.
  • Dette må kun foretages af en autoriseret brøndborer. En liste med autoriserede brøndborere findes her. Brug søgefeltet og skriv A bevis. Der vil komme Excel lister frem, og de burde være opdaterede.
  • Omkostningerne til sløjfning af brønde og boringer betales af dig som lodsejeren.
  • Husk at kontakte Odsherred Kommune, kommune@odsherred.dk, når din ejendom får indlagt vandværksvand, og når din brønd eller boring bliver sløjfet.

 

Hvorfor skal den gamle brønd/ boring sløjfes?

En brønd eller en boring der ikke er i brug udgør en risiko for forurening af grundvandet. Normalt vil overfladevandet blive renses på sin vej ned gennem jorden, men overfladevandet kan sive ind i boringerne og bakterier samt andre miljøfremmede stoffer kan på den måde trænge direkte ned i grundvandet.

Har du en brønd eller en boring, som ikke længere bruges til husholdning eller markvanding?

Du har ikke automatisk ret til at beholde den eller disse boringer hvis du ikke længere har en indvindingstilladelse.
Du har heller ikke automatisk ret til at beholde den eller disse boringer hvis du ikke overholder vilkårene i en gældende indvindingstilladelse. (Det kan f.eks. være at pejle boringen og indberette pejleresultater.)
Hvis du gerne vil beholde boringen, kan du søge om tilladelse til at indvinde vand til fx dyrehold.

Telefon

Du kan ikke ringe til os, men bestil tid til opringning via linket, så ringer vi til dig

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Vandteamets e-mail.