Beskæring af beplantning

Det er vigtigt du beskærer dine hække, da en uklippet hæk kan mindske udsynet for trafikanterne, og dermed nedsætte trafiksikkerheden.

Beskæring af beplantning

Når dine hække, træer og anden beplantning vokser ud over fortove, veje og stier skal du beskære det.

Fodgængere, cyklister og bilister skal let og sikkert kunne komme forbi din matrikel. Hække, træer og anden beplantning, der vokser ud over fortov, veje og stier, kan være både til gene og fare for trafikken. Derfor har du pligt til at beskære og holde beplantningen på egen matrikel.

Vejledning

  • Hække og buske skal klippes tilbage til skellinjen, så fortove, stier og kørebaner kan bruges i fuld bredde

  • Træer og øvrig beplantning skal beskæres, så der er en frihøjde på mindst 3,5 m over fortove, stier, rabatter samt grøfter, og 4,5 m over veje.

  • Gadelamper skal holdes fri for træer og øvrig beplantning i sådan et omfang at lyset uhindret kan nå veje, stier og fortove. 

  • Skilte og brandhaner skal holdes fri for beplantning, således at de er synlige og frit kan tilgås.

  • Færdselsarealet ud for din matrikel skal renholdes for ukrudt, affald og andet, som kan være til ulempe og gene for færdslen

  • Grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, som ligger i fortov og sti, skal renholdes for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb

Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe og lysmaster. Ved beskæring skal du være opmærksom på, at grene tynges ned, når de er våde.

På hjørnegrunde er det særligt vigtigt at beskære beplantningen godt, så trafikanterne kan se til begge sider, inden de krydser eller svinger ud på vejen.

Hvis du ikke beskærer

Kommunen kan pålægge dig at udføre beskæringen inden en fastsat tidsfrist, som du vil blive orienteret om i et brev.

Hvis du ikke har beskåret beplantningen inden tidsfristens udløb, kan kommunen beskære beplantningen for din regning.

I særlige tilfælde, hvor der fx er akut fare for færdslen, kan politiet og kommunen bestemme, at arbejdet skal udføres straks uden at orientere dig først.

Sommerhusområder

På mindre veje i sommerhusområder er det ofte et problem for renovations- og brandbiler at komme frem på grund af manglende beskæring og rabatslåning. Det betyder, at chaufføren har svært ved at se i sidespejlene, når han bakker. Den typiske sommerhusvej er anlagt som grusvej med rabat i begge sider. Rabatten er en del af vejarealet og bør være fri for beplantning, således at der er vigeplads for både gående og kørende trafik. Manglende beskæring kan være årsag til, at du selv eller øvrige ejendomme på vejen ikke får afhentet renovation.

Som grundejer skal du være opmærksom på at vedligeholde og beskære helt tilbage til skel mod samtlige veje/stier der befinder sig omkring matriklen, - for ikke at forglemme bagskel mod større og mindre veje/stier.

En del grundejerforeninger har egne vedtægter der bør følges. Se evt. lovgrundlaget § 61 i den private fællesvej, byzone. Her kan du læse om, hvad en grundejerforening er, og hvordan den fungerer.

Oversigtsarealer

På nogen ejendomme kan der være registreret oversigtsarealer. Bestemmelserne for oversigtsarealerne skal til enhver tid være overholdt af hensyn til udsynet i trafikken.

Oftest er der tale om en tinglyst deklaration. Du kan på hjemmesiden Tinglysning se, hvilke deklarationer der er tinglyst på din ejendom.

Kontakt

Telefon

Du kan bestille tid til at blive ringet op af en medarbejder fra Trafikafdelingen. Hvis du vil melde en fejl eller mangel, så besøg odsherred.dk/praj

Book et telefonmøde

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Trafikteamets e-mail.