Dispensation fra lokalplan

Dette administrationsgrundlag er udarbejdet for at sikre en smidig, ensartet og sikker sagsbehandling af ansøgninger om dispensation fra lokalplaner.

Udgangspunktet er, at lokalplanens bestemmelser skal overholdes, men kommunen kan dog dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan jf. planlovens §19, stk. 1, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper, herunder anvendelsesbestemmelser. Lokalplaner er et udtryk for den tid, hvor de blev vedtaget og bekendtgjort, og det kan være svært at få nutidens byggeri realiseret, hvis ældre lokalplaner skal overholdes til punkt og prikke. Planloven giver mulighed for, at kommunen kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen, herunder anvendelsesbestemmelser. Formålet med dispensationsmuligheden er at give en vis fleksibilitet i administrationen af lokalplaner, som er baseret på saglige og planmæssige relevante hensyn.

Det vil ofte være en forudsætning for at kunne give byggetilladelse, at der samtidig gives dispensation fra konkrete bestemmelser i lokalplanen. Ønskerne om dispensation er meget forskelligartede. De kan fx bunde i konstruktionsmæssige forhold, et ønske om en anden udformning, materialer eller æstetik, samt ønsker som reelt er en udvidelse af byggemuligheden.

I Odsherred Kommune er kompetencen ift. afgørelser delegeret til administrationen, dog skal principielle sager forelægges Vækst- og Udviklingsudvalget.

Når Odsherred Kommune har modtaget en ansøgning, vurderes det om ansøgningen er i overensstemmelse med lokalplanen. Hvis Byggesagsafdelingen vurderer, at ansøgningen ikke er i overensstemmelse med lokalplanens formål-og/eller anvendelsesbestemmelser bliver Planafdelingen involveret med henblik på vurdering heraf.

Ansøgninger om mindre og ubetydelige dispensationer fra lokalplaner kan gives administrativt og er helt uproblematiske, hvorfor der ikke foretages forudgående høring. Det kan fx være, hvis ansøger ønsker at ændre lidt på materialevalg eller ønsker at ændre taghældningen et par grader.

Hvis dispensationen ikke er af underordnet betydning, skal ansøgning om dispensation i 14 dages høring hos ejendommens ejere, brugere, mv. samt særlige foreninger i det område, der er omfattet af planen. Byggesagsafdelingen vurderer dog omfanget af høringskredsen, som ofte vil vedrøre en større kreds end ved partshøringer. Det vil typisk være de omkringboende, som orienteres om byggeprojektet, og det kan være alt fra en enkelt nabo til hele lokalplanområdet.

Når byggesagsafdelingen foretager orienteringer, kan der også være godkendte høringsparter, der efter loven kan anmode om at blive orienteret. Godkendte høringsparter kan være grundejerforeninger og andre foreninger med lokalt tilhørsforhold, fx bevaringsforeninger samt klageberettigede landsdækkende foreninger og organisationer. Høringen sendes direkte til de berørte, og der er således ikke tale om offentlig høring.

Orienteringen indebærer, at kommunen ikke kan meddele dispensationen, før der er forløbet de 2 uger fra orienteringen. Der gives således høringskredsen en mulighed for at komme med bemærkninger, inden der træffes afgørelse. Hvis der ikke er væsentlige og relevante indsigelser, kan dispensationen gives.

Hvis ansøgning om dispensation har principiel karakter, eller der kommer væsentlige og relevante indsigelser, skal dispensation evt. forelægges politikerne til beslutning jf. nedenstående.

Der er således en skønsmæssig afvejning og ikke en entydigt defineret, men en konkret vurdering fra sag til sag. Ved tvivl skal det vurderes, om sagen forelægges til politisk behandling.

Det drejer sig konkret om dispensationer i nedenstående sager:

Kontakt

Telefon

Byggesags tidsrum for booking af telefonmøder

Mandag
kl. 8.00-18.00
Tirsdag
kl. 8.00-18.00
Onsdag
kl. 8.00-18.00
Torsdag
kl. 8.00-18.00
Book et telefonmøde

Fremmøde

Nyvej 22
4573 Højby
Book et møde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital post via borger.dk

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post via virk.dk

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende en almindelig mail