19.03.2024

Nyt fra Ældrerådet - marts 2024

Læs seneste nyt fra Ældrerådet i Odsherred

Ældrerådets møde den 28.februar 2024 blev afholdt på Grevinge Ældrecenter, hvor vi samtidig fik mulighed for at tage afsked centrets populære leder, Lisbeth, som havde valgt at forlade arbejdsmarkedet for at gå på pension. Vi ønsker hende alt godt og håber, hun vil nyde fritiden med familien.

Spændende at se og byde ny leder velkommen.

Efter at have fået ”undervisning” og hjælp fra IT-afdelingen til et nyt program, som Ældrerådet også skal benytte sig af i det daglige arbejde, havde vi besøg af Odsherred Kommunes nyansatte Centerchef for Omsorg og Sundhed, Rasmus Gormsen Hansen.

Rasmus, der kommer fra et af regionens store sygehuse, er uddannet fysioterapeut, fortalte om sin karrierevej, og hvorfor han havde søgt den ledige stilling som centerchef i Odsherred Kommune.

Ældrerådet ser frem til samarbejdet med Rasmus og havde masser af input og ideer til emner, som vi mener er vigtige at blive taget op, ikke mindst forebyggelse af enhver art.

Desuden ser vi frem til, at Rasmus, i det omfang det er muligt, vil deltage i de punkter, der er relevante.

Formanden orienterede om, at Handicaprådet havde henvendt sig om afholdelse af en fælles temadag om forråelse. Intet besluttes, men Ældrerådet vil først drøfte emnet yderligere, inden der tages stilling.

Vi var inviteret til et møde med Borgmester Karina Vincentz og Ældreminister Mette Kirkegård i marts måned i Aksen. Mødet blev desværre aflyst/udsat pga. forhandlinger på Christiansborg. Vi ser frem til et nyt møde, når det endelige forslag foreligger.

Høringssvar til besvarelse.

”Vejledning til ydelser på det specialiserede voksenområde”: Ældrerådets kommenterede, at det var en god vejledning.

”Revideret kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg”: Ældrerådet havde ingen kommentarer.

”Høring om forslag til rammereduktioner for Buget 2024”: Et flertal i Ældrerådet var enige om at pege på forslag 4, da det i vore øjne var det mest acceptable af de forslag, der var fremlagt. Dog pegede et medlem på forslag nr. 3.

I øvrigt udtrykte Ældrerådet bekymring for de fremtidige budgetter for ældreområdet, da vi ved, at antal af ældre i Odsherred vil stige og dermed også udgifterne på ældreområdet. I øvrigt finder vi det også bekymrende, at budgettet kan skride så meget allerede få måneder inde i 2024 og ser frem til en overordnet økonomisk styring.

Ældrerådet er inviteret til dialogmøde med Social-, Ældre og Psykiatriudvalget (SÆP) samt Trivsels-, Forebyggelses- og Sundhedsudvalget (TFS) den 2. april, samt igen dialogmøde med SÆP den 15. maj vedr. budget.

Den 6.-7. maj 2024 er der repræsentantskabsmøde samt konference på Nyborg Strand, hvor Ældrerådet også deltager.

Den 22. februar deltog 5 medlemmer af Ældrerådet i Temamøde i regionsrådet vedr. fremtidens sundhedstilbud som f.eks. e-hospitaler og mulighed for indlæggelse i eget hjem, hvor læge/sygeplejerske kommer hjem til dig. Spændende nye tiltag. Desuden blev vi orienterede om forskellige nye hjælpemidler. Mere herom senere.

2 medlemmer deltog den 7. marts i temadag om Demens.

På alle plejehjemmene afholder der årligt 4 centerrådsmøder, hvor også de respektive ældrerådsmedlemmer sidder med.

Endelig deltager medlemmerne løbende i forskellige udvalgs- og samarbejdsgrupper.

Husk her til sidst, at man også kan følge Ældrerådet i et månedligt indslag i Ugeavisen.

Har du noget på sinde, som du mener Ældrerådet kan hjælpe dig med, er du altid velkommen til at kontakte os.

Telefon og mailadresser finder du her på kommunens hjemmeside.

Venlig hilsen og God Påske fra

Ældrerådet i Odsherred Kommune