Medarbejder på plejecenter

Andre projekter om fleksibel arbejdstid i Odsherred Kommune

Siden 2019 har der været igangsat flere større eller mindre projekter om fleksibel arbejdstid i kommunen - bl.a. om fleksibel vagtplanlægning og arbejdstilrettelæggelse

Siden 2019 har der været igangsat flere større eller mindre projekter om fleksibel arbejdstid i kommunen. Ud over forsøget med en 4-dages arbejdsuge har der også været arbejdet med fleksibel vagtplanlægning på to plejecentre. Derudover er der p.t. et projekt på dagtilbudsområdet, som også handler om fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

Ældreområdet

På ældreområdet har der været arbejdet med en fleksibel arbejdstilrettelæggelse for medarbejderne på Plejecenter Bakkegården i 2020 og i 2021. Medarbejderne kunne dels komme med ønsker til en "drømmevagtplan" og dels komme med ønsker til med en løbende fleksibel vagtplanlægning, hvor medarbejderne i teams stod for at få deres 4-ugers grundplan til at hænge sammen med arbejdstid og fridage. Som sidste del af projektet om at kunne rekruttere og fastholde medarbejderne i større omfang har der også været fokus på muligheden for færre weekendvagter. Det at gå fra at skulle arbejde hver 2. weekend til hver 3. eller 4. weekend har i andre kommuner vist sig at være en stærk rekrutterings- og fastholdelsesdel for medarbejderne.

På Plejecenter Grønnegården har medarbejderne gennem det sidste år arbejdet med en fleksibel arbejdstilrettelæggelse, hvor der i vagtplanlægningen er blevet taget hensyn til medarbejdernes private ønsker til mødetider. Der er også imødekommet ønsker om faste fridage til fx pasning af børnebørn eller fritidsaktiviteter. De fleste medarbejderes ønsker er stort set blevet imødekommet, og 4-ugers-planerne har fungeret uden de store ændringer de sidste 7-8 måneder. Medarbejderne er glade for den fleksibilitet, som de har opnået.

Dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet har fået tildelt en pulje på 400.000 kr. til at arbejde med fleksibel arbejdstid.

Forsøget skal være med til at løfte borgernes og medarbejdernes oplevelse af mere fleksibilitet i opgaveløsningen. Det drejer sig dels om fleksibilitet i at kunne arbejde på rådighedstimer hjemmefra, da midlerne blandt andet er brugt til indkøb af computere, og dels tilkøb af personaledækning i dagstimerne for at mindske aftenarbejdet når medarbejderne skal udføre administrative opgaver.

Projektet kører lige nu i to institutioner, Skovinstitutionen i Nykøbing og i Fårevejle Børnehus.

Fleksibel arbejdstid som et strategisk tema i Hovedudvalget i Odsherred Kommune

Et af Hovedudvalgets strategiske indsatsområder har i 2022 været fleksibel arbejdstid for hele Odsherred Kommune med følgende fokusområder:

  • Fleksible arbejdstider i et bredere perspektiv
  • Fleksibel tjenestetidsplanlægning
  • Tilgængelighed og betjening af borgere og samarbejdspartnere

En arbejdsgruppe fra kommunens Hovedudvalg har i 2022 valgt at prioritere udarbejdelse af en spørgeramme om fleksibel arbejdstid til en lokal drøftelse. Spørgerammen har været drøftet lokalt i LMU'er på dagtilbudsområdet, på skoleområdet, på sundhedsområdet samt i AMR-netværk og blandt medarbejdere i hjemme- og sygeplejen.

Spørgerammen indeholdt følgende seks spørgsmål:

  1. Hvad er fleksibilitet i arbejdslivet for dig?
  2. Hvordan skulle dit arbejdsliv se ud, hvis du selv kunne bestemme placering af timer?
  3. Hvad ville være det bedste udbytte for dig af et fleksibelt arbejdsliv?
  4. På hvilke måder kunne du se fleksibel arbejdstid som en støtte til fx en bedre sammenhæng mellem dit arbejdsliv og privatliv, et bedre arbejdsmiljø og øget trivsel, en støtte til fastholdelse og rekruttering på din arbejdsplads?
  5. Hvad skal der til for at skabe mere fleksible løsninger for arbejdstiden og arbejdsformer på din arbejdsplads?
  6. Har du nogle ideer til lokal afprøvning i forhold til fleksibel arbejdstid?

De lokale dialoger har bl.a. vist, at mange af de adspurgte medarbejdere allerede oplever, at de i større eller mindre grad har en form for fleksibilitet i deres arbejdsliv – eller har indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen. Fleksibiliteten ses ved mulighed for selvtilrettelæggelse, medindflydelse på arbejdstilrettelæggelse, opgavebaseret arbejdstilrettelæggelse, omplacering af arbejdstid, frihed under ansvar, hjemmearbejde, virtuelle møder, flextid, individuelle muligheder for fx at gå ned i tid i en periode, flere/færre timer hver anden uge. Særligt på døgnområderne opleves der dog forskellige begrænsninger og hindringer for at realisere fleksible arbejdstider.

Hovedudvalgets formand og næstformand har i løbet af 2022 haft lokale dialogmøder om fleksibel arbejdstid på CMU-niveau, i Center for Børn, Unge og Familier (juni), Center for Social og Arbejdsmarked (juni) samt Center for Omsorg og Sundhed (oktober).

Chefgruppen drøftede på møde i september 2022 fleksibel arbejdstid, herunder mulige barrierer for at igangsætte konkrete indsatser med fleksibel arbejdstid. Der ses lyst og vilje til at afprøve nye modeller for fleksibel arbejdstilrettelæggelse, men der er en række hindringer, bl.a. i forhold til gammel kultur, normeringer samt manglende ledelseskræfter og understøttende kræfter, som vanskeliggør en realisering.

Chefgruppen har besluttet at igangsætte et pilotprojekt på et botilbud under Center for Social og Arbejdsmarked. Hovedudvalgets arbejdsgruppe vedr. fleksibel arbejdstid understøtter dette pilotprojekt og opfordrer til, at der ses nærmere på yderligere pilotprojekter med fleksibel arbejdstid på døgnområderne, herunder særligt i hjemme- og sygeplejen. Dette vil ligeledes inkludere arbejdsgruppens fokusområde vedr. fleksibel tjenestetidsplanlægning.

Hovedudvalgets arbejdsgruppe ønsker med udgangspunkt i de lokale drøftelser om fleksibel arbejdstid at samle og viderebringe nogle af de gode historier om, hvordan fleksibel arbejdstid kan se ud, til inspiration for andre medarbejdergrupper og arbejdspladser i organisationen.