Kontorelev i Odsherred Kommune

Det treårige forsøg med en 4-dages arbejdsuge

I 2019-2022 gennemførte Odsherred Kommune et forsøg med 4-dages arbejdsuge i administrationen. Her kan du læse mere om forsøget og de erfaringer, vi gjorde os.

Formål

Formålet med den 3-årige forsøgsperiode med en aftale om 4-dages arbejdsuge var at afprøve en fleksibel arbejdskultur, som både skulle give mulighed for at betjene borgerne på andre tidspunkter end tidligere og mulighed for at skabe en fornuftig balance mellem arbejde og fritid, og dermed også gøre Odsherred Kommune til en attraktiv arbejdsplads.

Det blev derfor aftalt at efterprøve, hvad muligheden for 3 dages sammenhængende fritid kunne give af effekter på livskvalitet og produktivitet for medarbejderne.

Hvordan fungerede forsøgsordningen i praksis?

Der blev indgået en tidsbegrænset aftale med HK, AC´erne, Teknisk Landsforbund, Dansk Socialrådgiverforening og Konstruktørforeningen gældende fra 15. september 2019 til 31. august 2022.

Aftalen var frivillig og blev et tilbud til de lige knap 300 medarbejdere i administrationen.

Med aftalen arbejdede en fuldtidsansat medarbejder 35 timer fra mandag til torsdag. Fredag var fri, og Rådhuset var lukket. Det var aftalt, at arbejdstiden kunne placeres mandag-torsdag, mellem kl. 07:00-19:00.

Borgerbetjeningen blev som udgangspunkt ydet mellem kl. 08:00-18:00.

Samtidig blev der med aftalen givet2  timer om ugen til en fuldtidsansat til kompetenceudvikling. Timerne kræver ikke fremmøde på arbejdspladsen.

En styregruppe af medarbejdere, tillidsvalgte, ledere og direktionen blev nedsat til at drøfte opstarten og den evaluerende del af projektet.

Den videnskabelige dokumentation

Det 3-årige forsøg blev fulgt af to forskere fra RUC, som løbende lavede undersøgelser og evaluerede projektet.

Forskerne udarbejdede følgende rapporter undervejs i den 3 årige forsøgsperiode:

 1. Empiriske statusrapport, 2020
 2. Statusrapport, 2021
 3. En evalueringsrapport, 2022
 4. Sammenfatning af forsøgsperioden, 2022

I oktober 2021 blev kommunens 2 i 1-måling (APV- og trivselsundersøgelse) udsendt med supplerende spørgsmål til medarbejderne på den 4-dages arbejdsuge.

I februar 2022 har HR afholdt et fokusgruppeinterview med flere interne samarbejdspartnere (ledere på en 5-dags arbejdsuge), og gennemført en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, som skulle evaluere, hvilken effekt den 4-dages arbejdsuge har haft på rekruttering og fastholdelse

Hvad var konklusionerne i undersøgelserne?

 • 80 % af medarbejderne på den 3-årige forsøgsperiode med en 4-dages arbejdsuge ønsker at forlænge aftalen med en 4-dages arbejdsuge
 • 82 % af medarbejderne på en 4-dages arbejdsuge oplyser, at den 4-dages arbejdsuge har haft positiv betydning for deres trivsel og arbejdsglæde
 • Få enheder har oplevet, at borgerne mener, at det er utilfredsstillende, at kommunen holder lukket i tre dage i træk
 • Medarbejderne på en 4-dages arbejdsuge oplever en stor fleksibilitet, som er vigtig for at få deres privatliv til at hænge sammen med deres arbejdsliv
 • Muligheden for hjemmearbejde hænger godt sammen med den fleksibilitet, der er i aftalen for at få arbejdsdagene til at hænge sammen med privatlivet og fritidsaktiviteter
 • De tre sammenhængende fridage opleves som en god restitueringsperiode, som kompenserer for de lange arbejdsdage
 • Det betyder meget for de medarbejdere, som er pendlere, at bruge mindre tid på kørsel, dels ved, at der er lukket om fredagen, og dels med muligheden for hjemmearbejde
 • Børnefamilier er udfordret af de lange arbejdsdage og ønsker mere fleksibilitet i aftalen, mens andre nyder fridagen om fredagen, hvor mange praktiske opgaver i familielivet kan blive løst
 • Et større fokus på kommunikationen af en 4-dages arbejdsuge til samarbejdet med resten af kommunen, så der ikke opstår en ”dem og os”-kultur. Det er især kompetencetimerne, som har skabt undren internt blandt andre medarbejdere
 • Lederne har oplevet en stor fleksibilitet fra de enheder, som holder lukket om fredagen, og er ved akutte situationer blevet imødekommet med hjælp, men det kunne være mere hensigtsmæssigt med en vagtordning til blandt andet IT, Personalejura og Jobcentret, så det blev mere legitimt at henvende sig om fredagen
 • Ledernes arbejdstid på især skoleområdet og ældreområdet bliver udfordret af de lange arbejdsdage fra det administrative område, da møder kan blive placeret i sene ydertider, mandag til torsdag.

Hvad var pointerne fra forskernes statusrapporter?

 • Det blandt håndværksvirksomheder og borgere, med kontakt til byggesagsområdet, er blevet vurderet, at tidsbestillingssystemet har været en dårlig kombination med 4-dages arbejdsuge, som tilsammen har skadet kommunens omdømmes og bevirket en dårlig stemning
 • Virksomheder har brug for at komme i kontakt med kommunen om fredagen ved akutte situationer
 • Omverdensperspektivet opfatter den 4-dage arbejdsuge som progressivt og nytænkende og som forløber for en ny arbejdsmarkedsmodel, men forsøget giver også anledning til uensartede standarder af service og arbejdsvilkår i kommunen
 • Der er positive tilbagemeldinger på aftalens fleksibilitet, men det bliver foreslået at kigge en livsfasepolitik som favner og tilgodeser flere forskellige ønsker og behov, som der er i et langt arbejdsliv
 • Det står klart, at det særligt er børnefamilier som i 4-dages arbejdsuge får tidskonflikter i familie-arbejdslivsbalancen. Blandt dem er enlige forsørgere og deleforældre særligt udfordrede
 • Medarbejdere kan føle, at de kan komme i klemme, grundet forskelligheder i lokal ledelsespraksis. Derfor ville det være mere trygt for medarbejderen, hvis fleksible aftaler er støttet af politikker, vejledninger og rettigheder
 • Bevar den gode kobling, der er mellem 4-dages ugen og hjemmearbejde
 • Der er ikke bare tale om en fridag, men om en forandring, der rækker ud over arbejdet og positivt ind i oplevelsen af hverdagslivet og hele livssammenhængen
 • Gør aftalen endnu mere fleksibel for medarbejderne
 • Det er lykkedes medarbejderne at tilpasse forpligtelser uden for arbejdslivet med den nye arbejdstidsmodel
 • Nyansatte medarbejdere oplever 4-dages arbejdsugen som et stort plus og som et personalegode, som de ser meget positiv på

Erfaringer og pointer fra den evaluerende del af forskningsprojektet

 • Det er over tid lykkes et flertal af medarbejderne at indrette sig, så hverdagslivet hænger bedre sammen med de længere arbejdsdage mandag til torsdag. Den almindelige oplevelse er, at de tre sammenhængende fridage, et godt stykke af vejen, kompenserer for de afsavn, der er ved en komprimeret 4-dages arbejdsuge.
 • Medarbejderne bruger fredagen til at øge livskvaliteten for sig selv og deres familier i weekenden ved at benytte den frie fredag til praktiske opgaver i og uden for hjemmet, hvormed de nemmere har tid til samvær og kvalitetstid i deres familier lørdag og søndag. Den frie fredag giver også nye muligheder for at finde tid til egne interesser, til at slappe af inden næste arbejdsuge, til at dyrke motion samt til evt. at tage på forlænget weekend i sommerhuset og på ture og korte rejser. Dette gælder især medarbejdere uden hjemmeboende børn eller med en pensioneret ægtefælle.
 • Medarbejdere med hjemmearbejde kan nemmere håndtere de lange arbejdsdage, dels ved at kunne fortsætte arbejdet hjemmefra på et senere tidspunkt, fx om aftenen, dels fordi de sparer tid på transporten til og fra arbejdspladsen på hjemmearbejdsdage. Medarbejdere med en kombination af 4-dages arbejdsuge og hjemmearbejde er mere positive over for den samlede ordning og understreger, at ordningen understøtter deres forestilling om det gode liv i sin helhed bedre end tidligere. Aftalen om hjemmearbejde har på den måde bragt Odsherred Kommune videre mod at indfri de overordnede visioner med at indføre 4-dages arbejdsuge, da 4-dages arbejdsuge og hjemmearbejde har skabt synergi og yderligere fleksibilitet.

Erfaringer videre frem med 4-dages arbejdsuge-projektet

 • Nogle medarbejdere oplever, at arbejdet, trods en vis tilvænning, er blevet mere belastende på de fire arbejdsdage.
 • Der skal arbejdes videre med mødekultur og pausekultur og eksperimenteres med fordybelsestid og koncentration; dette arbejde blev delvist bremset af hjemsendelsen under coronaen.
 • Aftalen om hjemmearbejde giver, som en del af aftalen, ikke længere sikkerhed for en fast arbejdsstation på arbejdspladsen. De skiftende arbejdspladser, og kolleger der også kan sidde forskellige steder og arbejde, opleves og vurderes forskelligt af medarbejderne. Endvidere er der forskel på mulighederne for at arbejde hjemme fra center til center og inden for de enkelte centre afhængigt af opgavernes karakter og ledelsestilgang, hvilket for nogle medarbejdere medfører en manglende begejstring for hjemmearbejdsaftalen på grund af en oplevelse af unødig kontrol og manglende tillid.
 • De nuværende kompetencetimer har været værdsat, men har givet meget anledning til en del tvivl hos både medarbejdere og ledere om, hvordan timerne skal bruges bedst, og hvad de må anvendes til. Det er vigtigt fremover at tænke kompetenceudvikling på en bredere og mere strategisk måde, så den tager højde for forventningerne til medarbejderne i årene fremover, styrker kvaliteten i opgaveløsningen, opleves som attraktiv af nuværende og fremtidige medarbejdere samt understøtter