Kontorelev

Vores værdier, politikker og medindflydelse

Læs mere om, hvordan vi gerne vil omgås hinanden i Odsherred Kommune - om vores værdier, politikker, ledelsesgrundlag og MED-aftalen

Personalepolitik

Odsherred Kommunes personalepolitik er godkendt i Hovedudvalget og Økonomiudvalget.

Chefgruppen har peget på en prioritering af personalepolitikkens fokus på kerneopgaven. Kerneopgaven bliver med andre ord et strategisk organisationsprojekt som omfatter hele den kommunale organisation.

Kerneopgaveprojektet handler om, at fokusere på en knivskarp definition af vores grundlæggende opgave, og i forlængelse heraf at skabe mere professionelle organisationer og målrettet faglighed og tværfaglighed således, at ressourcerne – også på tværs af centerstrukturen – kan anvendes optimalt til at skabe mere værdifulde, sammenhængende og langsigtede resultater for borgere og brugere. Kerneopgaveindsatsen indebærer, at vi kommer omkring mange af personalepolitikkens værdier og indsatsområder.

Personalepolitikken er imidlertid andet og mere end kerneopgaveprojektet. Det anbefales, at ledere, TRIO-grupper og medarbejdere forholder sig til personalepolitikken, herunder udviklingspotentiale på de enkelte områder.

Ledelsesgrundlag

Odsherred Kommunes ledelsesgrundlag ”God ledelse i forpligtende fællesskaber” tager sit afsæt i Byrådets overordnede vision og den fælles værdibaserede personalepolitik. Den overordnede vision fremhæver den deltagende borger. Den attraktive kommune skabes ved inddragelse, fællesskab og virkelyst. Derfor er borgerens stemme - og inddragelse af den - helt grundlæggende i ledelsesarbejdet.

Ledelsesgrundlaget afspejler, hvilke værdier og holdninger der sætter retningen for god ledelse og gør forventninger til ledelse tydelige.

Ledelsesgrundlaget udgør et fundament, der skal fremme, at alle ledere arbejder sammen, og lever op til forventninger fra borgere, politikere og medarbejdere.

I Odsherred ser vi derfor ledelse som noget, der altid foregår i for­pligtende fællesskaber. De forpligtende fællesskaber er alle vegne; horisontalt, vertikalt, mellem ledere og medarbejdere, med borgere og samarbejdspartnere og i det nære og i det store fællesskab.

Det kræver god ledelse og dygtige medarbejdere at planlægge den daglige drift, at være på forkant med - samt løben­de imødekomme - borgernes forventninger til serviceniveauet.

MED-strukturen

Vi udøver medindflydelse og medbestemmelse gennem tre niveauer:

  • Hovedudvalget på direktionsniveau
  • Centerudvalg på centerniveau
  • MED-udvalg eller gennem personalemøder med MED-status på institutions- eller afdelingsniveau

Mangfoldighedspolitik

Med mangfoldighedspolitik ønsker Byrådet at vise, at Odsherred Kommune er en arbejdsplads for alle.

En grundlæggende holdning er, at kommunen som arbejdsplads skal afspejle befolkningen, og at mangfoldighed bidrager til et bedre møde med borgere, foreninger og virksomheder.

Mangfoldighedspolitikkens mål er at:

  • Understøtte og videreudvikle en inkluderende kultur med ligeværd for alle i alle led
  • Skabe en arbejdsplads, hvor diversitet værdsættes, og hvor opgaveløsningen drager nytte af og kvalificeres heraf