Sagsbehandlingstider

På denne side kan du se, hvor lang tid det tager Odsherred Kommune at behandle din sag inden for en række områder. Den generelle regel er, at vi behandler alle sager så hurtigt som muligt.

Oversigt over alle sagsbehandlingstider

Se oversigt over alle sagsbehandlingstider opdelt på centre i Odsherred Kommune.
Se alle sagsbehandlingstider

Særligt for byggesagssagsbehandlingstider

Ovenstående er de forventede liggetider, inden sagen tildeles en sagsbehandler, og sagsbehandling påbegyndes.

Den konkrete sagsbehandlingstid afhænger af, hvor fyldestgørende sagen er oplyst og af sagens kompleksitet, herunder høringer og dispensationer. Er sagen fuldt oplyst, vil den blive afgjort, når sagsbehandleren tager fat i sagen. Mangler der materiale, forlænges sagsbehandlingstiden.

Ved dispensation efter behandling af anden lovgivning end byggeloven vil sagsbehandlingstiden forøges.

Hvornår får du svar?

Som borger i Odsherred Kommune har du krav på en hurtig og effektiv sagsbehandling, når vi skal behandle sager og træffe afgørelse i din sag. Du kan henvende dig til kommunen på telefon, e-mail, brev eller ved at møde op.

I dokumentet øverst på denne side kan du se, hvor lang tid det tager Odsherred Kommune at behandle din sag inden for en række områder. Den generelle regel er, at vi behandler alle sager så hurtigt som muligt.

Hvis vi ikke kan besvare din henvendelse inden for den sagsbehandlingstid, vi oplyser, modtager du en besked fra sagsbehandleren om sagen sagens videre forløb, og om hvornår vi forventer, at den er færdigbehandlet.

Du vil så vidt muligt modtage en kvittering på din ansøgning, evt. med information om hvilke dokumenter vi mangler for at kunne behandle din sag. I nogle it-systemer er det desværre endnu ikke muligt at generere en automatisk kvittering.

Henvendelser via brev og e-mail

Når du skriver et brev eller en e-mail til Odsherred Kommune, forsøger vi at besvare din henvendelse hurtigst muligt. Du kan forvente svar inden for 7 dage.

Svarfrister og sagsbehandlingstider på det sociale område

På det sociale område skal Odsherred Kommune behandle henvendelser om hjælp og vurdere, om du har ret til denne så hurtigt som muligt. Dette er vi forpligtiget til efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Også på dette område har vi fastsat tidsfrister for, hvor lang tid der må gå, inden vi træffer en afgørelse. Og hvis vi ikke kan overholde denne frist, har du efter loven ret til at få en skriftlig besked om, hvornår vi forventer at afgøre din sag.

Kan jeg få aktindsigt?

Du kan søge aktindsigt i din sag, og vi skal behandle din anmodning om aktindsigt hurtigst muligt og senest inden for 7 arbejdsdage, med mindre sagen er meget kompleks. Hvis vi ikke kan give dig aktindsigten inden for fristen, har du krav på at få en besked om, hvornår vi forventer at kunne give dig aktindsigt.

Hvordan klager jeg?

Hvis du modtager en afgørelse fra Odsherred Kommune, og du ikke får medhold, skal der altid følge en klagevejledning med afgørelsen, jf. forvaltningsloven § 25. Der er ingen formkrav til en klage. Du kan klage både skriftligt og mundtligt.

I nogle sager klager man direkte til det center, som har truffet afgørelsen. I andre sager er klagevejen en anden, fx via Familieretshuset eller Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis klagevejen i din sag fx er via Miljø- og Fødevareklagenævnet, så har kommunen ikke kompetence til at behandle din klage over en afgørelse, og en klage til os i den forbindelse vil vi derfor afvise og henvise til rette klagevej. Det ville heller ikke være muligt for os at behandle en klage fra dig, hvor du fx ikke havde fået medhold i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Vær altid opmærksom på, om der er en frist for at klage. Hvis du ikke klager i tide, bliver din klage ikke behandlet.

Hvis du er utilfreds med selve behandlingen af din sag, bør du kontakte den pågældende sagsbehandler eller det pågældende center. Hvis du fortsat er utilfreds, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren er ansat på Byrådets mandat bl.a. til at vejlede dig om dine rettigheder i forbindelse med sagsbehandlingen, men også til at behandle klager over Odsherred Kommune.

Hvad kan du gøre, før du klager?

Hvis der er noget, du ikke forstår enten i forhold til din sag eller fx i et brev, du modtager, kan du kontakte din sagsbehandler, som har pligt til at vejlede dig inden for sagens område, jf. forvaltningsloven § 7.

Du er altid velkommen til at kontakte borgerrådgiveren, som kan vejlede dig generelt om en sags forløb eller med at forstå den information, du modtager.