Gravetilladelser og gravearbejde

For at grave i offentlige veje, stier, arealer og private fællesveje i Odsherred Kommune skal du søge om gravetilladelse hos vejmyndigheden. Du kan finde ansøgningsskemaer på siden her.

Ledningsejer eller entreprenør skal søge gravetilladelse

 • Ledningsejeren eller entreprenøren skal søge gravetilladelse i selvbetjeningsboksen via de to links Søge om gravetilladelse og Foretage færdigmelding af gravearbejde.

Særligt i sommerperioden - færre tilladelser

 • Fra 1. juli til 31. juli giver Odsherred Kommune i udgangspunktet ikke gravetilladelse på bestemte veje af hensyn til trafikafviklingen.

På kortet nedenfor kan du se hvilke veje det omhandler.

Hvem giver tilladelsen til at grave?

 • På kommunale vejarealer og private fællesveje i byzone/sommerhusområder - er det kommunen
 • På private fællesveje i landzone - er det vejarealets ejer
 • På statsveje - er det Vejdirektoratet

Ansøgning om tilladelse skal indeholde oplysninger om

 • Placering af ledning og ledningstype
 • Tidsplan for arbejdet
 • Afmærkningsplaner 
 • Oplysning om hvilken metode du tænker at udføre med
 • Oplysning om ledningsejeren og kontaktperson hos denne inklusiv telefon og e-mail
 • Oplysning om entreprenør og kontaktperson hos denne inklusiv telefon og e-mail
 • At du har søgt koordinering og hvordan, og det er annonceret

Vi behandler ansøgninger snarest muligt - indenfor 8 hverdage, når der er tale om offentlige veje.

Partshøring

Søger du om tilladelse til at grave på private fællesveje i byzone/sommerhusområder, skal vejmyndigheden gennemføre en partshøring typisk af vejarealets ejer, hvilket forlænger sagsbehandlingstiden. Det står i , jf. forvaltningslovens § 19.

Partshøring er ikke nødvendig, hvis vejejer på forhånd er orienteret om gravearbejdet, og ikke har indvendinger.

Vær opmærksom på

Ved gravearbejder skal du være opmærksom på, at det er ledningsejerens ansvar:

 • at overholde reglerne for, hvordan der må graves samt reglerne herfor.
 • At sørge for, at trafikken sker med mindst mulige gener.
 • At orientere berørte beboere på vejen og grundejerforeninger om større gravearbejder.

Reetablering

Som ledningsejer og entreprenør er du forpligtet til at overholde reglerne for vejarbejde, når du arbejder på vejene i Odsherred Kommune, det gælder både afspærring og reetablering. 

Herunder har vi samlet de vigtigste regler, som du bør orientere dig grundigt i inden du påbegynder dit gravearbejde.

Trafikafdelingen

Telefon

Du kan bestille tid til at blive ringet op af en medarbejder fra Trafikafdelingen. Hvis du vil melde en fejl eller mangel, så besøg odsherred.dk/praj

Book et telefonmøde

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Trafikteamets e-mail.