Thorshøj - Væksthuset - HotSkrot

Thorshøj-Væksthuset tilbyder beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt læring, både i og uden for institutionelle rammer, så tæt på det almindelige arbejdsmarked som muligt

Velkommen til Thorshøj-Væksthuset

På Thorshøj, herunder Væksthuset og HotSkrot, tilbyder vi beskyttet beskæftigelse for borgere visiteret under Servicelovens §103. Vi har et erhvervsrettet perspektiv og tilbyder beskæftigelse og læring, både i og uden for institutionelle rammer, så tæt på det almindelige arbejdsmarked som muligt. Sideløbende har vi  aktivitets- og samværstilbud, iht Servicelovens §104, for borgere der ikke kan eller ønsker, at benytte andre muligheder.

Vores hovedopgave er at sikre læring og beskæftigelse for vores målgruppe, som gør at den enkelte borger bliver værdsat for det de kan.

Thorshøj-Væksthuset er et af 5 forskellige kommunale tilbud under Center for Social og Arbejdsmarked i Odsherred kommune.

En atypisk arbejdsplads

Thorshøj-Væksthuset er både en atypisk arbejdsplads for det pædagogiske personale, og samtidig en atypisk arbejdsplads for borgere visiteret til beskyttet beskæftigelse. Vores organisation, virksomhed og aktiviteter er mangeartede.

F.eks. har vi både med salg, butik, produktion, pædagogik, omsorg, træning og uddannelse at gøre.

Diversiteten i vores administrative- og driftsopgaver samt læring og pædagogik betyder, at Thorshøj-Væksthuset er en spændende og alsidig arbejdsplads, hvor fleksibilitet og handlekraft er en forudsætning for, at alt fungerer, som det skal.

Vores kerneopgave

Thorshøj-Væksthusets kerneopgave er definet som:

At give borgere med betydelig nedsat fysisk, psykisk funktionsevne, eller særlige sociale vanskeligheder, mulighed for individuel beskæftigelse, arbejde, uddannelse, aktiviteter og samvær, for herigennem at vedligeholde og udvikle personlige og sociale kompetencer, og således medvirke til inklusion i det omgivende samfund.

Vores værdier

Thorshøj-Væksthuset arbejder ud fra følgende værdier:

Tillid

 • Vores handlinger og adfærd skaber tillid
 • Borgeren oplever tryghed

Åbenhed

 • Vi er imødekommende overfor borgeren
 • Højt informationsniveau og åbenhed overfor borgeren, med mulighed for indflydelse
 • Vi lytter og er modtagelige for indtryk og begrundelser for beslutninger

Respekt

 • Ethvert menneske er unikt og skal behandles med respekt
 • Vi tager hinanden alvorligt personligt og fagligt

Ansvarlighed:

 • Alle udviser ansvarlighed
 • Vore medarbejdere støttes i gennemførelsen af beslutninger
 • Vi holder, hvad vi lover

Helhedssyn

 • Arbejdet er præget af helhedssyn og samarbejde
 • Vore medarbejdere er glade for tilknytningen til Thorshøj-Væksthuset

Vores aktive mål

Thorshøj-Væksthuset arbejder ud fra følgende aktive mål:

 • Der skal skabes rammer, der giver målgrupperne og det enkelte individ mulighed for at anvende sine evner, også sine arbejdsevner
 • Tilbud og ydelser skal gives så tæt på arbejdsmarkedet som muligt
 • Tilbud og ydelser skal gives, så de mindsker isolation og udstødning fra det øvrige samfund og i størst muligt omfang gives uden for institutionelle rammer og så tæt på et arbejdsliv som muligt
 • Thorshøj-Væksthusets arbejdstilbud på institutioner skal bruges som udviklings- og uddannelsesmiljøer med af-institutionalisering som mål
 • Tilbud og ydelser skal gives så tæt på borgerens lokalområde som muligt, i samarbejde med lokale myndigheder, virksomheder, institutioner og sociale netværk
 • Tilbud og ydelser i den socialt arbejdsmarkedsrettede indsats skal ske i en struktur, der sikrer, at den specialfaglige ekspertise og viden fastholdes og udvikles
 • Thorshøj-Væksthuset skal indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med alle om at skabe tilbud, der kan identificere og styrke målgruppens arbejdsrelaterede ressourcer og kompetencer
 • Thorshøj-Væksthuset skal indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med arbejdsmarkedets parter, uddannelsessteder m.m. Et samarbejde der skal skabe tilbud, som kan identificere og styrke målgruppens arbejdsrelaterede ressourcer og kompetencer

Vores tilbud til borgere

Vores netværk og samarbejde

Thorshøj-Væksthuset har et stort netværk af samarbejdspartnere både regionalt, nationalt og internationalt, hvor fokus er på faglig og personlig udvikling. Der lægges også vægt på fora, der har til formål at fremme og udvikle borgergruppens generelle vilkår.

Vi har bl.a. været involveret i et samarbejde med Litauen, hvor centrets "knowhow" er blevet videregivet til socialarbejdere i landet via seminarer og andet.

I forhold til andre aktiviteter forsøger Thorshøj-Væksthuset, at skabe rammer, der understøtter det hele liv for borgerne. Det kan f.eks. være at engagere sig i at etablere en pårørendeforening (LEV Odsherred), udbygge idrætsmuligheder (under Dansk Handicap IdrætsForbund), altså at være repræsentanter for borgerne i det lokale fritidsliv. Thorshøj-Væksthuset understøtter dermed ikke alene borgernes muligheder for at blive inkluderet i arbejdslivet, men også i fritidslivet.

Thorshøj-Væksthuset er også engageret i Sjællandsfestivalen, som er en stor årlig musikfestival for udviklingshæmmede.

Kontakt Thorshøj - Væksthuset - Hotskrot

Telefon

Du kan ringe til Thorshøj-Væksthusets hovednummer i nedenstående tidsrum. Fra hovednummeret kan du vælge den afdeling du ønsker kontakt med.

Mandag
kl. 8.00-15.45
Tirsdag
kl. 8.00-15.45
Onsdag
kl. 8.00-15.45
Torsdag
kl. 8.00-15.45
Fredag
kl. 8.00-14.00

Fremmøde

Thorshøj-Væksthuset består af 3 enheder; Thorshøj, Væksthuset og Hotskrot, som befinder sig på forskellige lokationer i Nykøbing Sj. og Højby.

Thorshøj: Venusvej 1, 4500 Nykøbing Sj.
Væksthuset: Annebergparken 39M, 4500 Nykøbing Sj.
Hotskrot: Højby Hovedgade 41, 4573 Højby
Mandag
kl. 8.00-15.45
Tirsdag
kl. 8.00-15.45
Onsdag
kl. 8.00-15.45
Torsdag
kl. 8.00-15.45
Fredag
kl. 8.00-14.00