Rydning af ålegræs på strandene

I Odsherred har vi nogle af de dejligste badestrande. Ålegræs - eller tang, som det populært kaldes - er naturligt forekommende, men vi fjerner noget af det på udvalgte strande i skolernes sommerferie.

Sådan fjerner vi ålegræs

Vi rydder udvalgte strande for ålegræs i skolernes sommerferie under hensyntagen til vind, vejr, strømforhold og økonomiske rammer. Man vil derfor kunne opleve, at der er uger, hvor vi ikke rydder ålegræs. Vi rydder typisk om onsdagen, men kan justere ugedag i forhold til strandvejret.

Vi rydder en strækning på ca. 100 meter - 50 meter til hver side i forhold til adgangsvejen til stranden.

Ud fra et miljømæssigt princip prøver vi om muligt at undgå at køre ålegræsset væk. Det vi kører væk, bliver nedpløjet på lokal landbrugsjord. Vi er i disse år opmærksomme på bl.a. indholdet af PFAS-forbindelser og analyserer ålegræsset for indholdet heraf inden rydning og nedpløjning.

Det ålegræs vi ikke kører væk lægges i tidevandslinjen, hvor havet kan tage det opskyllede ålegræs tilbage.

Praksis for strandrydning er justeret fra og med sæsonen 2023 jf. politisk beslutning d. 16. maj 2023.

Mange kalder det tang - men det er faktisk ålegræs

Ålegræs, som er det vi fjerner fra kysterne og populært kalder "tang", er botanisk set ikke tang, men en blomsterplante. Ålegræs kræver vand og er en indikator for vandets renhed. Meget ålegræs = rent vand.

Odsherred Kommune fjerner ålegræs fra 12 strande

Vi fjerner ålegræs på følgende strande:

 • Ellinge Skovvej
 • Ellinge Strandvej
 • Gudmindrup (Gudmindrup Strandvej)
 • Høve (Agersøvej)
 • Korevlerne (Korevlevej)
 • Lynghusvej
 • Mogens Heeringsvej
 • Nordstrand (Nordstrandsvej)
 • Ordrup
 • Rørvig Strand (Kabelhuset/Telegrafvej)
 • Skærby (Skærbyvej)
 • Vraget (Vindekilde Strandvej)

Kort over strande hvor vi rydder ålegræs

Ålegræs og naturens kræfter

Vind- og strømforhold fordeler tangen uens på kysten, hvilket betyder at nogle kyststrækninger er mere udsatte for ålegræs end andre.

Det afhænger af vejret, hvor mange timer eller dage, der går, inden der er skyllet nyt ålegræs ind på stranden. Man kan som badegæst derfor aldrig vide sig sikker på, om der er ålegræs.

Med den fremherskende vindretning fra vest er Odsherreds kyster imod Sejerø Bugt særligt udsatte for ålegræs, men også på Kattegatkystens strande og på kysterne i Isefjorden, skyller der ålegræs ind.

Diagram over mængder bortkørt ålegræs

Sæson 2023

Sommeren 2023 artede sig vejrmæssigt specielt med en meget tør forsommer - efterfulgt af massive mængder regn i juli. Vind og strøm opførte opførte sig også anderledes: Mængden af opskyllet ålegræs var mindre end normalt - og sammenholdt med ny praksis for rydning af ålegræs har vi i 2023 kørt 152,7 tons væk til nedpløjning mod betydeligt større mængder i de forgangne år.

Hvis du vil hente eller rydde ålegræs selv

PFAS, kemi og gødning

Naturbeskyttelse

Ålegræs medvirker til den naturlige landskabsdannelse.

Hele Sejerøbugten, og dermed 8 af de 12 strande hvor der fjernes ålegræs, er udpeget til et særligt naturbeskyttet område, et såkaldt Natura 2000-område. Udpegningsgrundlaget er blandt andet den særlige kystnatur, der opstår, når planter og dyr indtager ålegræsset på stranden. Samtidigt er det unikt, at kysten udvider sig imod havet, fordi der skiftevis skyller ålegræs ind, som dækkes af fygesand. Korevlerne dannes netop af disse processer.

Ålegræsset er derfor medvirkende til, at der dannes en unik natur startende på stranden med strandvolde med plantesamfund i, hen over klitterne til indsøerne bag Korevlerne, hvor der blandt andet er et rigt fugleliv.

Bag indersøerne kommer sommerhusene, som mange steder er anlagt på en jordbund, der er dannet af opskyllet ålegræs og sand. Natura 2000-udpegningen har blandt andet til hensigt at sikre ovenstående processer, og udpegningen lægger loft på, hvor meget ålegræs, der kan fjernes fra Sejerø Bugt.

Politisk grundlag og naturhensyn

For at sikre at Odsherred Kommunes praksis er i overensstemmelse med beskyttelsen af strandområderne, fik kommunens Miljø- og Klimaudvalg i 2014 udarbejdet en konsekvensvurdering af, om fjernelse af ålegræs kunne indvirke negativt på levevilkårene for fugle, tilstanden af kystnaturtyperne eller kystmorfologi og –dynamik. Konsekvensvurderingen blev foretaget af de to konsulentvirksomheder DHI og Orbicon.

Konklusionen på vurderingen var, at den nuværende praksis med fjernelse af tang på et begrænset antal strækninger á 100 m og kun i badesæsonen ikke var i konflikt med beskyttelsesinteresserne.

I sæson 2023 er praksis for rydning af ålegræs ændret i forhold til foregående år jf. politisk beslutning.

Entreprenører i Odsherred Kommune

Trafikafdelingen (vedr. rydning på offentlige strande)

Telefon

Du kan bestille tid til at blive ringet op af en medarbejder fra Trafikafdelingen. Hvis du vil melde en fejl eller mangel, så besøg odsherred.dk/praj

Book et telefonmøde

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Trafikteamets e-mail.

Naturteamet (vedr. Naturbeskyttelse)

Telefon

Du kan ikke ringe til Naturteamet, men bestil tid via linket, så kontakter vi dig.

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Naturteamets e-mail.