Tang

I Odsherred har vi nogle af de dejligste badestrande. Tang er naturligt forekommende, men vi fjerner noget af tangen på udvalgte strande i sommerperioden fra 1. juni til 31. august.

Odsherred Kommune fjerner tang fra 12 strande

Vi fjerner tang på følgende strande:

  • Ellinge Skovvej
  • Ellinge Strandvej
  • Gudmindrup (Gudmindrup Strandvej)
  • Høve (Agersøvej)
  • Korevlerne (Korevlevej)
  • Lynghusvej
  • Mogens Heeringsvej
  • Nordstrand (Nordstrandsvej)
  • Ordrup
  • Rørvig Strand (Kabelhuset/Telegrafvej)
  • Skærby (Skærbyvej)
  • Vraget (Vindekilde Strandvej)

Kort over strande hvor vi rydder tang

Vi kalder det tang - men det er faktisk ålegræs

Ålegræs, som er det vi fjerner fra kysterne og populært kalder "tang", er botanisk set ikke tang, men en blomsterplante. Ålegræs kræver vand og er en indikator for vandets renhed. Meget ålegræs = rent vand.

Sådan fjerner vi tang

Vi rydder en strækning på ca. 100 meter - 50 meter til hver side i forhold til adgangsvejen til stranden.

Vi fjerner tang fra den 1. juni til 31. august under hensyntagen til vind, vejr, strømforhold og økonomiske rammer. Man vil derfor kunne opleve, at der er uger, hvor vi ikke fjerner tang. 

Årligt fjerner vi mange hundrede tons tang. I 2018, den varmeste sommer i over 100 år, fjernede vi 2.394 tons tang. Særligt var strandene nede i den sydlige del af Sejerøbugten udsat for store mængder tang.
Tangen bliver skrabet sammen i bunker på stranden hver onsdag morgen. Her får tangen lov at ligge og afvande i maksimalt 48 timer, hvorefter en lokal entreprenør kører tangen væk inden weekenden. Herefter tager kommunen prøver af tangen for at sikre at tangen ikke indeholder tungmetaller eller andet som ikke må udspredes på landbrugsjord, inden entreprenøren spreder den ud på landbrugsjord, hvor landmændene pløjer den ned som et næringstilskud.

Tang og naturens kræfter

Vind- og strømforhold fordeler tangen uens på kysten, hvilket betyder at nogle kyststrækninger er mere udsatte for tang end andre.

Det afhænger af vejret, hvor mange timer eller dage, der går, inden der er skyllet nyt tang ind på stranden. Man kan som badegæst derfor aldrig vide sig sikker på, om der er tang.

Med den fremherskende vindretning fra vest er Odsherreds kyster imod Sejerø Bugt særligt udsatte for tang, men også på Kattegatkystens strande og på kysterne i Isefjorden, skyller der tang ind.

Diagram over mængder bortkørt tang

Hvis du vil hente eller rydde tang selv

Naturbeskyttelse

Tang medvirker til den naturlige landskabsdannelse.

Hele Sejerøbugten, og dermed 8 af de 12 strande hvor der fjernes tang, er udpeget til et særligt naturbeskyttet område, et såkaldt Natura 2000-område. Udpegningsgrundlaget er blandt andet den særlige kystnatur, der opstår, når planter og dyr indtager tangen på stranden. Samtidigt er det unikt, at kysten udvider sig imod havet, fordi der skiftevis skyller tang ind, som dækkes af fygesand. Korevlerne dannes netop af disse processer.

Tangen er derfor medvirkende til, at der dannes en unik natur startende på stranden med strandvolde med plantesamfund i, hen over klitterne til indsøerne bag Korevlerne, hvor der blandt andet er et rigt fugleliv.

Bag indersøerne kommer sommerhusene, som mange steder er anlagt på en jordbund, der er dannet af opskyllet tang og sand. Natura 2000-udpegningen har blandt andet til hensigt at sikre ovenstående processer, og udpegningen lægger loft på, hvor meget tang, der kan fjernes fra Sejerø Bugt. Odsherred Kommune fjerner så meget tang som Natura 2000-området vurderes til at kunne tåle, uden at der sker en negativ påvirkning.

Politisk grundlag og naturhensyn

For at sikre at Odsherred Kommunes praksis er i overensstemmelse med beskyttelsen af strandområderne, fik kommunens Miljø- og Klimaudvalg i 2014 udarbejdet en konsekvensvurdering af, om fjernelse af tang kunne indvirke negativt på levevilkårene for fugle, tilstanden af kystnaturtyperne eller kystmorfologi og –dynamik. Konsekvensvurderingen blev foretaget af de to konsulentvirksomheder DHI og Orbicon.

Konklusionen på vurderingen var, at den nuværende praksis med fjernelse af tang på et begrænset antal strækninger á 100 m og kun i badesæsonen ikke var i konflikt med beskyttelsesinteresserne, men at en væsentlig udvidelse kunne være det. På den baggrund fastholder Odsherred Kommune indsatsen på det hidtidige niveau.

Trafikafdelingen (vedr. rydning på offentlige strande)

Telefon

Du kan bestille tid til at blive ringet op af en medarbejder fra Trafikafdelingen. Hvis du vil melde en fejl eller mangel, så besøg: https://odsherred.dk/praj

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme eller fortrolige oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme eller fortrolige oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Trafikteamets e-mail.

Naturteamet (vedr. Naturbeskyttelse)

Telefon

Du kan ikke ringe til os, men bestil tid via linket, så kontakter vi dig.

Book et telefonmøde

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Erhverv: Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Naturteamets e-mail.